Objęcie kwarantanną osób wspólnie zamieszkujących z osobą zakażoną koronawirusem - zmiany od 03.11.2020 - oświadczenie podstawą wypłaty !!!
Rozporządzenie zmieniające doprecyzowało, iż osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. W takim przypadku decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
Podstawą do wypłaty, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny, wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 Kodeks pracy, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.
Pracodawca albo płatnik składek może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.