Stanowisko Marzeny Podzińskiej Burmistrz Pyrzyc w sprawie odebrania zwierząt z UKJ Jakoss, oraz doniesień na temat przekazywanych przez pana Jarosława Kosowskiego do mediów informacji na temat złego stanu zdrowia koni, które przebywały w LKS Hubal Łobez.


Fakty:
24 listopada 2015 - Podczas kontroli pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach gospodarstwa Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego „JAKOSS”, stwierdzono, że zwierzęta będące własnością Klubu przebywają w złych warunkach bytowych, które zagrażają ich zdrowiu.
25 listopada 2015 - Burmistrz Pyrzyc powiadomiła Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW) w Pyrzycach o zaistniałej sytuacji z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie.
27 listopada 2015 - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach przeprowadził w gospodarstwie należącym do Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego „JAKOSS” kontrolę zgodności warunków utrzymania zwierząt z wymaganiami zawartymi w aktach prawnych i wydał zalecenia.
02 grudnia 2015 - Podczas rekontroli PLW stwierdził on, że obornik nie został usunięty a stanowisko zostało zaścielone słomą w taki sposób, że zwierzęta mają suchą i równą powierzchnię, jednocześnie poinformował Burmistrz Pyrzyc, że w ww. gospodarstwie będą przeprowadzane wizytacje – kontrole a podczas każdej bytności na terenie gospodarstwa sprawdzane będą również warunki bytowe i stan utrzymywania zwierząt.
W styczniu 2016 - Zachodniopomorski Związek Jeździecki w Szczecinie został poinformowany przez Burmistrz Pyrzyc o fakcie, iż z uwagi na nieobecność wice prezesa klubu opiekę nad zwierzętami sprawuje jedna osoba która nie jest w stanie należycie opiekować się nimi co w konsekwencji może doprowadzić do wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierząt. Niestety ZZW nie odpowiedział na to pismo natomiast pracownik związku udzielił telefonicznej informacji, że UKJ „JAKOSS” Pyrzyce nie jest zarejestrowany w związku.
30 marca 2016 - PLW w Pyrzycach poinformował Burmistrza Pyrzyc, że kondycja zwierząt w UKJ JAKOSS Pyrzyce systematycznie się pogarsza a w wyniku kontroli przeprowadzanej właśnie w dniu 30 marca 2016 r. stwierdził, iż zaopatrzenie paszowe jest niedostateczne.
06 kwietnia 2016 – PLW przeprowadził ponownie kontrolę w gospodarstwie w wyniku której stwierdził, że kondycja utrzymywanych zwierząt pogorszyła się a zaopatrzenie w pasze pokryje potrzeby bytowe zwierząt co najwyżej na dwa dni. W wyniku tej kontroli stwierdzono również że obornik w stanowiskach zaczyna ponownie się gromadzić a w gospodarstwie brak jest słomy oraz jeden z ogierów wymagał interwencji lekarsko – weterynaryjnej z uwagi na rozwój stanu zapalnego okolicy podbrzusza.
08 kwietnia 2016 - Odbyła się kontrola z udziałem kierownika Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT w Szczecinie wraz z policją konną ze Szczecina oraz Powiatowym Lekarzem weterynarii. W wyniku tej kontroli jak i spotkania po kontroli które miało miejsce w siedzibie urzędu PLW lekarz w Pyrzycach zajął pisemne stanowisko, że zwierzęta przebywające obecnie w gospodarstwie tj. 3 szt. bydła, 12 sztuk koni i jedna suka rasy Briard są w bardzo słabej kondycji, zaopatrzenie w paszę i ściółkę jest niedostateczne, jeden z ogierów wymaga interwencji lekarsko – weterynaryjnej, a jedna z klaczy jest wysoko źrebna. Dlatego też zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach uznał za konieczne czasowe odebranie zwierząt.

W związku z powyższym Burmistrz Pyrzyc w dniu 08 kwietnia 2016 r. wydał decyzję o czasowym odebraniu zwierząt i przekazaniu ich do następujących podmiotów:
- Ludowy Klub Sportowy HUBAL Łobez, ul. Świętoborzec 3, 73-150 Łobez - 11 koni.
- Gabinet na Zielonym Wzgórzu Sp. z o.o., ul. Szkolna 8, Bezrzecze - 1 klacz źrebna.
- Gospodarstwo Rolne Pana Bogdana Pietrzykowskiego - 3 sztuki bydła.
- Schronisko VET – ZOO SERWIS, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka - suka rasy Briard.

W konsekwencji tych działań, dziś gmina Pyrzyce prowadzi postępowanie administracyjne w celu odzyskania pieniędzy, które musiała wydatkować na utrzymanie zwierząt w miejscach wymienionych powyżej.

Klub UKJ „JAKOSS” Pyrzyce posiada zadłużenie wobec Gminy Pyrzyce w kwocie 150 955,44 zł., z czego kwota 125 930,76 zł wynika z kosztów utrzymania zwierząt w związku z ich przymusowych czasowym odebraniem. Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zwierząt w dniu 08 kwietnia 2016 roku została wydana decyzja o czasowym odebraniu zwierząt ich, a zgodnie z art. 7 ust. 4 tej ustawy kosztami transportu, utrzymania i konicznego leczenia zwierzęcia obciąża się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna. Mając na uwadze obowiązujące przepisy Gmina Pyrzyce ma prawny obowiązek wynikający z dyscypliny finansów publicznych dochodzenia wydatkowanych środków.

Należy także dodać, że osoba, która sprawowała pieczę nad końmi z ramienia Klubu UKS JAKOSS Pyrzyce znęcała się nad nimi co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Stargardzie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach sygn. akt VII K 411/16 z dnia 13 kwietnia 2017, więc także i sąd prawomocnym wyrokiem uznał stan zagrożenia dla zdrowia i życia odebranych zwierząt.

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Pyrzycach Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi sprawę o rozwiązanie Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego „JAKOSS” Pyrzyce, który nie jest zarejestrowany w Zachodniopomorskim Związku Jeździeckim.

10 maja 2017 roku w obecności pracownika urzędu oraz pracownika schroniska w Choszcznie oddano Panu Jarosławowi Kossowskiemu sukę rasy Briard. Także pozostałe zwierzęta zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Stargardzie z dnia 25 maja 2017 r. zostały oddane pod dozór dłużnikowi tj. Uczniowskiemu Klubowi Jeździeckiemu „JAKOSS” Pyrzyce u którego obecnie przebywają.

Zwierzęta podczas pobytu we wskazanych miejscach miały zapewnioną prawidłową opiekę, dobre warunki utrzymania oraz były leczone. Opinie dotyczące koni określają ich stan zdrowia jako dobry, których okres leczenia jeszcze się nie zakończył, pozostają w okresie rekonwalescencji.

Brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania zarzutów pana Jarosława Kosowskiego o nieprawidłowym utrzymaniu, głodzeniu i poważnym zaniedbaniu koni. Są to informacje nieprawdziwe i niczym nie podparte, które są sprzeczne z zestawionymi dowodami w sprawie.

By dokonać sprawiedliwej oceny należałoby porównać stan zwierząt w momencie ich odbierania z UKJ JAKOSS Pyrzyce, kiedy były w stanie skrajnego wygłodzenia i chore, do stanu w dniu dzisiejszym.

Zdjęcie konia przed odebraniem z UKJ Jakoss:Zdjęcie zwierzęcia po rekonwalescencji: