Pełnomocnik inicjatora referendum odwoławczego w Gryfinie poinformował, że nie udało się zebrać wymaganych 2506 podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji burmistrza oraz rady miejskiej w Gryfinie.

Z przekazanego nam komunikatu wynika, że pod wnioskiem o referendum podpisało się 2226 osób. Zabrakło 280 głosów, by listy z podpisami przekazać komisarzowi wyborczemu do weryfikacji. Wobec tego wszystkie karty zawierające chronione dane osobowe zwolenników zamierzonego referendum zostały komisyjnie zniszczone.Maria Piznal

 
Publikujemy oświadczenie Józefa Lewandowskiego inicjatora referendum                                                                                                              Oświadczenie                                                                                                                        


Dotyczy: zamiaru wystąpienia w dniu 01.09.2016r. z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie:

- odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przed upływem kadencji,
- odwołania Rady Miasta i Gminy Gryfino przed upływem kadencji.

W imieniu grupy obywateli będącej Inicjatorem Referendum, dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Gryfino, za poparcie zamiaru zorganizowania referendum.
Mała grupa obywateli będąca inicjatorem referendum, została wsparta przez ponad 30 osób, które się bardzo mocno zaangażowały w pomoc zbierania podpisów poparcia, co wyraźnie odzwierciedliła ilość zebranych podpisów poparcia, w terminie zakreślonym przez ustawę o referendum lokalnym.
Zbierający podpisy poparcia spotykali się z wyraźną nieprzychylnością, do decydentów w Mieście i Gminie Gryfino.
Pomysł na Gryfino Burmistrza i większości Radnych którzy go popierają nie zdał egzaminu.
To już widać w połowie kadencji. Zarzuty inicjatora referendum są niepodważalne i rzetelnie odzwierciedliły rzeczywistość.
Zwalana jest wina na polityków, że gmina musi podnosić podatki, a wcale tak nie jest.
Samorząd gminny to znaczy: Burmistrz i Rada Miasta i Gminy musi się wywiązywać wobec mieszkańców i poprawiać ich warunki życia, poprzez bezpieczne podejmowanie uchwał dotyczących podatków i opłat. Na szczególną uwagę zasługują podatki od których nie można się uwolnić.
Liczni mieszkańcy zwracali uwagę składając podpis poparcia, żeby było referendum, bo Burmistrz i Rada Miasta i Gminy nakłada wręcz haracz na działalność gospodarczą, a także na gospodarstwa domowe. Mieszkańcy to już odczuli na własnej skórze, a prowadzący działalność gospodarczą popadają w długi i zmuszeni są do likwidacji działalności, jak i dochodzi do groźby eksmisji z mieszkań nie z winy lokatorów.
Inicjator Referendum wobec tak dużego niezadowolenia mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino z władz samorządowych odpowiada na pytanie – i co dalej?
Mimo małego zaplecza i środków finansowych, Inicjator Referendum podjął słuszne wyzwanie, które jest potwierdzone liczbą zebranych 2226 podpisów poparcia. Zrobione zostało tyle ile było można, żeby zebrać potrzebną ilość podpisów poparcia do przeprowadzenia referendum, która wynosiła ponad 2500 podpisów. Koszty organizacyjne Inicjatora Referendum wyniosły około jednego tysiąca złotych, były to środki własne.
Końcowy wynik, jakim jest liczba zebranych podpisów poparcia w celu przeprowadzenia referendum, jak i również towarzysząca atmosfera poparcia w czasie zbierania podpisów, zobligowała Inicjatora referendum do dalszych działań, które będą polegały na tym, że będziemy patrzeć Burmistrzowi i Radnym Rady Miasta i Gminy na ręce.
W drastycznych przypadkach grupa obywateli będąca Inicjatorem Referendum nie będzie bierna.
W takich przypadkach decydenci napotkają opór, żeby nie dochodziło do działań wręcz bez opamiętania.
Pełnomocnik Inicjatora Referendum