Ogłoszenie lokalnych strategii rozwoju to bardzo ważna wiadomość dla wszystkich mieszkańców zachodniopomorskich wiejskich i miejsko-wiejskich gmin, przed którymi otwiera się możliwość pozyskania unijnych środków z dwóch programów dedykowanych obszarom wiejskim i zależnym od rybactwa. Kwota 180 mln zł przeznaczona na ten cel zostanie zainwestowana przede wszystkim w tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości. Z mapy regionu znikają prawie wszystkie „białe plamy”, a więc obszary bez możliwości skorzystania ze środków z PO „Rybactwo i Morze” oraz PROW na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wybrał siedemnaście strategii rozwoju lokalnego. Są to kluczowe dokumenty, na podstawie których będzie udzielane wsparcie na konkretne inwestycje i projekty ze środków PO Rybactwo i Morze i PROW na lata 2014-2020.

Blisko 180 mln zł przeznaczamy na rozwój wsi i obszarów zależnych od rybactwa. Są to ważne pieniądze dla Pomorza Zachodniego, w którym aż 95% stanowią obszary wiejskie. Środki te są niezbędne do stymulowania zmian w lokalnych społecznościach – uważa marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – To lokalne samorządy, przedsiębiorcy i stowarzyszenia współtworzą lokalne grupy działania i decydują, które projekty mają największy potencjał i lepiej będą stymulowały przemiany gospodarcze i nie tylko. Dotychczasowe doświadczenia stanowią bardzo dobrą prognozę – mówił marszałek.

Wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa, który nadzorował cały proces powstawania i oceny strategii, zwrócił szczególną uwagę, że pieniądze dla lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich  przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości w regionie. – Dzięki tym środkom będą powstawać nowe miejsca pracy. To również wsparcie dla drobnych przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność. Jak do tej pory wspierane będą też samorządy i lokalne społeczności – mówił wicemarszałek Jarosław Rzepa i dodał, że to główne środki ze strony unii europejskiej skierowane do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Wynikami tego konkursu zapełniliśmy w naszym województwie białe plamy. Całe wybrzeże pokryte jest lokalnymi grupami rybackimi. Na wdrażanie LSR z Programu Rybactwo i Morze mamy do dyspozycji 75 mln zł. Jest to druga, co do wielkości kwota alokacji w kraju na ten cel – mówi wicemarszałek Jarosław Rzepa. W przypadku lokalnych grup działania, tylko jedna została bez wsparcia, ze względu na brak środków. Sytuacja ta dotyczy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dobre Gminy". Jednocześnie wicemarszałek zaznaczył, że istnieje możliwość ogłoszenia drugiego naboru, jednak jest to decycja ministerstwa.

Co dalej?
Z LGD i LGR będą podpisywane umowy ramowe określające warunki i sposób realizacji strategii. Następnie, na ich podstawie lokalne grupy ogłaszać będą konkursy na konkretne już działania, m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego przetwórstwa, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz budowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Lista wybranych lokalnych strategii rozwoju:

1. Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieściu,
2. Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania,
3. Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka,
4. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w Rozwoju",
5. Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego,
6. Stowarzyszenie "WIR"- Wiejska Inicjatywa Rozwoju*,
7. Stowarzyszenie "Lider Pojezierza”*,
8. Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński",
9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM,
10. Lokalna Grupa Działania - "Powiatu Świdwińskiego",
11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim*,
12. Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta",
13. Centrum Inicjatyw Wiejskich,
14. Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów wiejskich,
15. Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
16. Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie",
17. Lokalna Grupa Działania Gryflandia.

W wykazie podkreślono lokalne grupy rybackie
* stowarzyszenia wielofunduszowe, a więc finansowane z PROW i PO Rybactwo i Morze.

Wybrane w ramach konkursu strategie współfinansowane będą ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 100,5 mln zł  oraz  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Tu alokacja wynosi  75 mln zł.

Strategie zostały wybrane w trybie konkursowym. Nabór wniosków przeprowadził Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Wydziałem Rolnictwa i Rybactwa.