XXVII sesja Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się 15 listopada 2016 r. (wtorek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego ul. Jagiellońska 2

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad. 
3.    Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski Komisji.
7.    Dyskusja na temat sytuacji formalno-prawnej i finansowej gminy Chojna w obliczu wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry oraz stanu przygotowań do prowadzenia samodzielnej gospodarki dotyczącej odbioru nieczystości od mieszkańców gminy Chojna od 1 stycznia 2017 r.
8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Chojna za rok szkolny 2015/2016.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2016 rok. 
       -stanowiska komisji
       -dyskusja    
       -podjęcie uchwały 
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
        -stanowiska komisji
        -dyskusja    
        -podjęcie uchwały 
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie Osiedlu 2/1 na rzecz najemcy. 
        -stanowiska komisji
        -dyskusja    
        -podjęcie uchwały 
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
        -stanowiska komisji
        -dyskusja    
        -podjęcie uchwały 
13.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021. 

        -stanowiska komisji
        -dyskusja    
        -podjęcie uchwały 
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
16.    Zamknięcie obrad.