W dniu 3 listopada 2016r. /czwartek/ o godz. 15:00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Sali Posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku- Zdroju.
Porządek obrad  sesji Rady Miejskiej:

I.   Sprawy regulaminowe:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
2. Porządku dziennego obrad,

II. Informacja Burmistrza Gminy.

III. Przedstawianie aktualnego stanu finansów Gminy Trzcińsko-Zdrój:

1. Przedstawienie sprawozdania z nadwyżki budżetowej z poszczególnych lat od 2006 do 2016r.
2. Realizacja budżetu za rok 2016 i zagrożenia wynikające z jego niezrealizowania.
3. Planowane źródła dochodów wraz z ich wykonaniem w budżecie na 2016r.
4. Aktualny stan /na dzień 31.10.2016r./ środków finansowych na rachunku bieżącym Gminy.
5. Realne zadłużenie Gminy Trzcińsko-Zdrój według wskaźników- omówienie ( lata 2013-2017).
6. Stan środków na rachunku budżetu w latach 2012-2015 na dzień 31 grudnia każdego roku z wyszczególnienie subwencji oświatowej na rok następny.
7. Kwota nadwyżki operacyjnej na lata 2012-2016
8. Przedstawienie przez burmistrza planu wyjścia z trudnej sytacji finasowej Gminy.

III. Wolne wnioski i informacje.

IV. Zakończenie sesji.