Uprzejmie informujemy, że XVI Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbędzie się w dniu 20 kwietnia  2016 (środa) o godzinie 15:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności nr 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Porządek obrad.
3. Interpelacje.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Szczecinie w 2015 roku na terenie Gminy Cedynia.
6. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Cedynia w 2015 r.
7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni za 2015 rok.
8. Sprawozdanie z działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni  za rok 2015.
9. Sprawozdanie z działalności Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni za rok 2015.
10. Informacja z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Cedynia za rok 2015.
11. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Cedynia za rok 2015 rok.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2016.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2016 - 2026.
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego z zakresu właściwości Województwa Zachodniopomorskiego  pn. „Budowa  ciągu pieszo-rowerowego od przejścia granicznego w Osinowie Dolnym do miejscowości  Cedynia  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 124”.
15. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Województwa  Zachodniopomorskiego w roku 2016.
16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego z zakresu właściwości Województwa Zachodniopomorskiego pn. ”Przebudowa  drogi  nr 125 odcinek Cedynia- Radostów”.
17. Projekt uchwały w sprawie określenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego.
18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Siekierkach.
19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Siekierkach.
20. Projekt uchwały w sprawie udzielenia  dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława  Biskupa Męczennika w Klępiczu.
21. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cedynia.
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia.
23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na oddanie w użyczenie, na okres  dłuższy  niż 3 lata, nieruchomości komunalnej należącej  do zasobu Gminy Cedynia.
24. Projekt uchwały w sprawie przyznania prawa pierwszeństwa  dzierżawcom i wyrażenia zgody  na sprzedaż działki nr 354/1, obręb 3 miasta Cedynia.
25. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety radnym  i przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
26. Projekt uchwały w sprawie ograniczeń w handlu materiałami pirotechnicznymi na terenie Gminy Cedynia.
27. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach.
28. Wolne wnioski i zapytania.
29. Zamknięcie obrad.