W czwartek 30 sierpnia br. Zarząd Powiatu Gryfińskiego wybrał wykonawcę zadania pn. „Zabezpieczenie i odbudowa części odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie - etap I”. 


Zadanie za kwotę 145 573,49 zł wykonane zostanie przez Zakład Usług Budowlanych Łukasz Nazimek z Chojny.

W ramach I etapu prac wyremontowany zostanie odcinek przy Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do bramy wjazdowej na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. Prace remontowe polegać będą na zabezpieczeniu i scaleniu przedmiotowego odcinka zabytkowych murów obronnych, poprzez naprawę istniejącej konstrukcji murowej oraz zabezpieczeniu ich przed wpływami atmosferycznymi oraz dewastacją. Mury zostaną oczyszczone, odgrzybione, wzmocnione, uzupełnione i zaspoinowane. Zostaną też przykryte daszkiem z cegły w celu zabezpieczenia przed opadami deszczu. Dokumentacja projektowa obejmuje także usunięcie przylegającego do zabytkowego muru parterowego budynku gospodarczego oraz zadaszenie „czatowni”, będącej elementem murów.

Zadani zostało dofinansowane od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w części której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski.