Od 1 lipca br. poprzez złożenie wniosku rodzice bądź opiekunowie uczącego się dziecka ubiegać będą się mogli o wyprawkę szkolną w ramach rządowego programu "Dobry start". Chodzi o kwotę 300 złotych, która wypłacana będzie raz w roku bez względu na dochód rodziny.


Program "Dobry start", którego głównym celem jest wyrównywanie szans wśród uczniów, ma mieć charakter powszechny, dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód.

Wypłata środków realizowana będzie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na uczące się dziecko. Ma to wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Zgodnie z projektem rodzice bądź opiekunowie otrzymają pieniądze dla każdego uczącego się dziecka do 18 roku życia lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji nauki w danej szkole, rozpoczętej przed ukończeniem 18. roku życia. Inne zasady obowiązywać będą dzieci niepełnosprawne, którym świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Pieniądze wypłacane w ramach programu nie będą przysługiwały w sytuacji kiedy dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej świadczenie przysługiwać będzie wyłącznie osobom sprawującym pieczę.

Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start będzie można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, natomiast od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane podczas wizyty w urzędzie bądź za pośrednictwem poczty.

Świadczenia mają zostać wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, jednak nie później niż do 30 września danego roku.