Mieszkańcy Cedyni będą wybierać kandydata do Rady Miejskiej, w niedzielę 5 kwietnia odbędą się wybory uzupełniające w związku ze śmiercią radnej Anny Krupińskiej. Wybory będą dotyczyć okręgu numer 2, który obejmuje część miasta Cedyni - ulice Czcibora i Pułaskiego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego i podlega bezzwłocznemu podaniu do publicznej wiadomości.


ZARZĄDZENIE NR 38/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w związku z postanowieniem Nr 5/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Szczecinie II zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Cedyni w okręgu wyborczym Nr 2, w którym wybiera się jednego radnego.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1 wyznacza się na niedzielę 5 kwietnia 2020 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega bezzwłocznemu podaniu do publicznej wiadomości.

http://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1272,wybory-uzupelniajace-do-rady-miejskiej-w-cedyni-w-okregu-wyborczym-nr-2.html