Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zatwierdziło taryfę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla Gminy Dębno. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2022 r.

Urząd Miejski w Dębnie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr SZ.RET.070.4.19.2018.BK z dnia 18-12-2018 r. zatwierdziło nową taryfę cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dębno, z czasem obowiązywania od dnia 01.02.2019 r do dnia 31.01.2022 r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Dębnie.

Od 2018 roku taryfa ta ustalana jest przez rządową spółkę, a nie przez samorząd – jak było to w ostatnich latach. Podwyżki za wodę i ścieki są poza kompetencjami burmistrza i Rady Miejskiej Dębna. Od 2018 roku Wody Polskie pełnią rolę regulatora tych cen. Sprawdzają, czy przedsiębiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne uwzględniło rzeczywiste koszty zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi wyłącznie skróconą informację o obowiązującej taryfie cen i stawek opłat - decyzja nr SZ.RET.070.4.19.2018.BK wraz z pełną wersją taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z art. 24e pkt.3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 72, poz. 747 z póź. zm.) opublikowana została na naszej stronie internetowej www.bip.debno.com.pl (zakładka: Informacje – Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki oraz na stronie Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie http://bip.pwikdebno.pl/ (zakładka-opłaty).

W taryfach na okres 2019-2022 roku stawki opłaty abonamentowej oraz ceny za 1 m3 wody ustala się w oparciu o osiem grup taryfowych tj.:

 • W1 - odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody wykorzystywanej na cele socjalno-bytowe,przemysłowe oraz pozostali odbiorcy, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego na rzecz których Spółka świadczy także usługi odprowadzania ścieków,
 • W2 - odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody wykorzystywanej na cele socjalno-bytowe,przemysłowe oraz pozostali odbiorcy, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego na rzecz których Spółka nie świadczy usługi odprowadzania ścieków,
 • W3 - odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych,wykorzystywanej na cele socjalno-bytowe,rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego na rzecz których Spółka świadczy także usługi odprowadzania ścieków,
 • W4 - odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, wykorzystywanej na cele socjalno–bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego na rzecz których Spółka nie świadczy usługi odprowadzania ścieków,
 • W5- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody, rozliczani na podstawie norm przeciętnego zużycia wody wykorzystywanej na cele socjalno–bytowe, przemysłowe oraz pozostali odbiorcy na rzecz których Spółka świadczy także usługi odprowadzania ścieków,
 • W6 - odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody, rozliczani na podstawie norm przeciętnego zużycia wody wykorzystywanej na cele socjalno–bytowe, przemysłowe oraz pozostali odbiorcy na rzecz których Spółka nie świadczy usługi odprowadzania ścieków,
 • W7- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego dostarczania wody rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego dla zaopatrzenia w wodę bezpowrotnie zużytą,
 • W8 - Gmina rozliczana za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe.


Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

 
   
  Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r. W okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. W okresie od 01.02.2021 do 31.01.2022 r.

0

1

2

3

4

5

 

1

W1

 -cena wody (zł/m3)

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

7,35

7,72

7,96

 

2

W2

 -cena wody (zł/m3)

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

10,25

10,67

10,98

 

3

W3

 - cena wody (zł/m3)

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

2,88

2,95

3,02

 

4

W4

- cena wody (zł/m3)

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

5,77

5,91

6,04

 

 

5

 

W5

- cena wody (zł/m3)

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

6,64

6,98

7,2

 

 

6

 

W6

 -cena wody (zł/m3)

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

8,8

9,2

9,47

 

 

7

 

W7

 -cena wody (zł/m3)

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

1,45

1,48

1,51

 

 

8

 

W8

 - cena wody (zł/m3)

4,33

4,55

4,69

 

- stawka opłaty abonamentowej

17,71

17,71

17,71

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono cztery grupy odbiorców usług:

 • S1- odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz których Spółka świadczy też usługi wodociągowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • S2 - odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz których Spółka nie świadczy usług wodociągowych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
 • S3 - odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, na rzecz których Spółka świadczy też usługi wodociągowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego,
 • S4 - odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz których Spółka świadczy też usługi wodociągowe, rozliczani na podstawie norm przeciętnego zużycia wody.

Rodzaje i wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 01.02.2019  do   31.01.2020 

W okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021

W okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022r.

 

1

2

3

4

5

 

S1

 - cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

9,83

10,29

10,57

 

- stawka opłaty abonamentowej

8,33

8,66

8,91

 

S2

 -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

9,83

10,29

10,57

 

- stawka opłaty abonamentowej

11,21

11,62

11,93

 

S3

-cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

9,83

10,29

10,57

 

- stawka opłaty abonamentowej

2,88

2,95

3,02

 

S4

- cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

9,83

10,29

10,57

 

- stawka opłaty abonamentowej

7,6

7,92

8,16