Wraz z nadejściem nowego roku mieszkańcy gminy Mieszkowice za odbiór odpadów komunalnych zapłacą więcej. Stawka wzrośnie o 3 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/244/2017 podjętą dnia 8 listopada br. przez Radę Miejską w Mieszkowicach od poniedziałku 1 stycznia 2018 r. mieszkańcy tejże gminy za odbiór odpadów komunalnych zarówno selektywnych i nieselektywnych zapłacą o 3 złote więcej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Stawka za odpady segregowane ma wzrosnąć z 10 zł do 13 zł, natomiast za odpady niesegregowane z 15 zł do kwoty 18 zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, przy określaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...), została wzięta pod uwagę liczba zadeklarowanych mieszkańców oraz ilość wytwarzanych na obszarze gminy odpadów komunalnych. Uwzględnione zostały również koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu, jak również przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.

Zgodnie z  informacjami przekazanymi przez Urząd Gminy, kwota jaką uzyskuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach z miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest nie wystarczająca na pokrycie wszystkich miesięcznych zobowiązań.

W uzasadnieniu czytamy także, że wzrost stawki jest działaniem koniecznym, zważywszy na fakt, że przy obecnych stawkach gmina „dokłada” do sytemu, który według ustawy powinien być samofinansującym systemem i się bilansować.