Dla każdego mieszańca obowiązkiem będzie uczestnictwo od 1 kwietnia w narodowy spisie powszechnym, który jest przeprowadzany co 10 lat. Od 1 kwietnia można dokonywać spisu, metodą "samospisu internetowego", czyli poprzez udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Osoby, które nie będą w stanie udzielić odpowiedzi za pośrednictwem on-line, będą zbierane metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.
Jak informuje GUS, "Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej".
Według art. 56 ustawy o statystyce publicznej, "kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".
Według GUSu, "formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie". "Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.)" 
Będziemy poproszeni o podanie danych osobowych - imienia i nazwiska, numeru PESEL, płci i daty urodzenia.