W miniony wtorek (18 bm.) uroczyście obchodzono w naszym województwie Dzień Ratownika Medycznego. Przy okazji przypomniano, że jest to jeden z zawodów, w którym edukacja nie kończy się w momencie uzyskania dyplomu. Prawo nakłada na ratowników medycznych obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym każdy ratownik musi posiadać odpowiednie wykształcenie. Obecnie w naszym kraju tytuł zawodowy ratownika medycznego uzyskuje się po ukończeniu studiów wyższych na poziomie licencjackim, wcześniej uprawnienia do wykonywania tego zawodu dawało również ukończenie szkoły policealnej. Ale uzyskanie tytułu ratownika medycznego nie oznacza końca edukacji w tym zawodzie.
- Po ukończeniu szkoły ratownicy medyczni muszą zdobywać tzw. punkty edukacyjne – wyjaśnia Grzegorz Dolata, kierownik gryfińskiej i chojeńskiej stacji pogotowia. – Osiągają je, uczestnicząc m.in. w kursach, szkoleniach, seminariach, warsztatach. Proces dokształcania dokumentowany jest w specjalnych książeczkach. W pięcioletnim cyklu rozliczeniowym ratownik musi uzyskać minimum 200 punktów edukacyjnych. To pozwala mu na kontynuowanie zawodu i zdobytych uprawnień.
Ratownicy medyczni pracują głównie w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), jednostkach GOPR, WOPR, prowadzą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Kształcenie ratowników medycznych ukierunkowane jest na rozpoznanie i podtrzymanie podstawowych czynności życiowych. Nowelizacja ustawy o PRM, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., dała ratownikom medycznym możliwość podejmowania pracy na oddziałach szpitalnych innych niż SOR.
Obowiązek doskonalenia zawodowego wprowadzono, aby zapewnić wysoki poziom wykonywanych czynności ratunkowych. Ratownictwo medyczne bowiem bardzo dynamicznie się rozwija, co z kolei wymaga ustawicznego kształcenia.
- Jeśli więc zdarzy się, że absolwent Ratownictwa Medycznego schowa swój dyplom w szufladzie i nie będzie pracował w wyuczonym zawodzie, nie będzie zdobywał punktów szkoleniowych, to po pięciu latach utraci swoje uprawnienia. By je odzyskać, będzie musiał przejść proces ich odnowienia – mówi G. Dolata.
Stałe doskonalenie pozwala ratownikom medycznym potwierdzać i uaktualniać swoje umiejętności, które ukierunkowane są na ratowanie życia i zdrowia ludzkiego.

Maria Piznal