Polacy zlecają detektywom udowodnienie zdrady partnera lub sprawdzenie jego wierności – wynika z raportu opracowanego przez serwis Oferteo.pl. Najbardziej nieufni wobec swoich drugich połówek są mieszkańcy województwa mazowieckiego i wielkopolskiego. Poza tym detektywi najczęściej otrzymują zlecenia dotyczące ustalenia miejsca pobytu osoby.


Czego Polacy szukają u detektywa?
Zgodnie z ustawą, usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

Polacy zwracają się do detektywów głównie z problemami natury obyczajowej i poszukują u nich przede wszystkim informacji o wierności partnerów (23%) lub angażują ich w celu udowodnienia zdrady (33%) – wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, największy polski serwis łączący poszukujących usług z ich wykonawcami.

Co ciekawe, nie zawsze zlecenia tego typu pochodzą od małżonków bądź partnerów. Często do detektywa zgłasza się np. teściowa, która nie do końca wierzy w wierność zięcia lub inni członkowie rodziny, poszukujący dowodów na czyjąś wiarołomność.

Udowodnienie zdrady czy zdobycie dowodów na uzależnienie to często zlecenia, z którymi klienci zwracają się do detektywów w toku spraw rozwodowych. Warto przy tej okazji podkreślić, że wg danych Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonych w Roczniku Demograficznym 2017, najczęstszą przyczyną rozwodów w 2016 roku w Polsce były właśnie niewierność małżeńska (wyłącznie – 4528 spraw, z innymi przyczynami – 9401) oraz nadużywanie alkoholu (wyłącznie – 868 spraw, z innymi przyczynami – 2323).

Ponadto częstymi zleceniami dla detektywów były np. ustalenie miejsca pobytu osoby, sprawdzenie przeszłości – również często zlecane przez rodziców w stosunku do partnerów ich dzieci, wywiad gospodarczy czy wykrycie sprawcy kradzieży.

Jaki zakres usług ma świadczyć detektyw?
Poszukujący usług detektywistycznych za pośrednictwem Oferteo.pl najczęściej wskazywali, że oczekują od detektywów dokumentacji fotograficznej (29%), śledzenia (21%) oraz wykrycia podsłuchu i urządzeń monitorujących (12%).

Taki sam odsetek (11%) oczekiwał wykrycia podsłuchu i urządzeń monitorujących lub zdawał się na zalecenia detektywa, jeśli chodzi o najefektywniejsze czynności zmierzające do rozwiązania sprawy. Z kolei 7% oczekiwało monitorowania wskazanego miejsca.

Zleceniodawcy oczekują, że w przypadku udowadniania zdrady detektyw dostarczy odpowiednie zdjęcia i będzie śledził podejrzanego.

Zdjęcia są również najbardziej pożądanym dowodem w przypadku sprawdzenia przeszłości danej osoby. Zleceniodawcy oczekują w tym wypadku również śledzenia wskazanej osoby, w większym stopniu zdają się też na zalecenia detektywa.

W przypadku znalezienia winnego kradzieży także zdjęcia mają być najważniejszym materiałem dowodowym. Częściej niż w innych sprawach oczekuje się od detektywów w tym wypadku także monitorowania wskazanego miejsca.

Mieszkańcy których województw najczęściej poszukują detektywa?
Najwięcej zleceń składali detektywom mieszkańcy województw: mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego – po 11% oraz łódzkiego – 10%. Najrzadziej ze wsparcia detektywów korzystali mieszkańcy lubelskiego, opolskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego – po 3% zapytań.

Gdzie najczęściej sprawdzamy wierność?
Według badania Oferteo.pl najbardziej podejrzliwi wobec swoich partnerów bądź partnerów swoich bliskich byli mieszkańcy województwa mazowieckiego (13%), wielkopolskiego (12%), łódzkiego (11%) oraz śląskiego (10%).

Detektyw potrzebny jak najszybciej
Zleceniodawcom poszukującym usług detektywistycznych bardzo zależy na czasie – niespełna 60% z nich wskazuje, że chce jak najszybciej zlecić usługę. Z kolei nieco więcej niż jedna trzecia potrzebuje detektywa w ciągu miesiąca.

- Nic dziwnego, że zleceniodawcy oczekują jak najszybszej realizacji zleceń. Sprawy powierzane detektywom najczęściej dotyczą intymnego życia ich bądź też ich bliskich i wymagają szybkiej reakcji - mówi Karol Grygiel z Oferteo.pl. - Zleceniodawcom często zależy również na dyskrecji lub krępują się rozmawiać z detektywem osobiście, w tym przypadku pomocne jest korzystanie z pomocy serwisów ułatwiających nawiązanie takiego kontaktu.

Kto może zostać detektywem?
Działalność agencji detektywistycznych jest w Polsce regulowana, co oznacza, że jej wykonywanie wymaga spełnienia warunków określonych przez prawo i wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Świadczenie usług detektywistycznych wymaga m.in. posiadania licencji przez przedsiębiorcę lub jego pełnomocnika (jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną), albo przez przynajmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy, w sytuacji kiedy nie jest on osobą fizyczną.

Licencję detektywa wystawia natomiast Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o licencję. Nie każdy jednak może ją otrzymać. Polskie prawo wymaga od przyszłego detektywa spełnienia ściśle określonych warunków. Musi mieć on m.in. obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego UE (lub na podstawie przepisów – prawo do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski), skończone 21 lat, wykształcenie przynajmniej średnie i pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być to osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie może też przeciwko niej toczyć się postępowanie w tym zakresie.

Detektywem nie zostanie też osoba zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Polsce lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat. Przyszły detektyw musi posiadać pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Policji ze względu na swoje miejsce zamieszkania oraz legitymować się dokumentami potwierdzającymi odbycie odpowiednich szkoleń dotyczących znajomości prawa.

Ponadto detektyw musi posiadać zdolność psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim, do wykonywania czynności detektywistycznych określonych w Ustawie o usługach detektywistycznych.