Od dnia 05.11.2019 r. przy ulicy Lipowej w Myśliborzu (na wysokości Szkoły Podstawowej nr 3) została zainstalowana tablica świetlna z radarem oraz wskaźnikiem prędkości. Urządzenie zostało zainstalowane przez Urząd Miejski w Myśliborzu w ramach realizacji zadań w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”. Wartość projektu opiewa na kwotę 24.500,00 zł.
Program obecnej edycji, z założenia i w praktyce jest kierowany do społeczności lokalnych, które wiedzą najlepiej z jakimi zagrożeniami mają do czynienia na swoim terenie. To społeczności lokalne zdają sobie sprawę jaka tematyka z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest najbardziej potrzebna i właściwa. Tym samym, jako cel główny zapisany w Programie zostało przyjęte wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Jest on realizowany przez cele szczegółowe, związane z bezpieczeństwem w miejscach publicznych z silnie położonym akcentem na tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa, bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych, przeciwdziałaniem zjawiskom patologii, ochroną dzieci i młodzieży oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Już sama koncepcja Programu nakłania instytucje i podmioty działające na terenie gminy, miasta, powiatu, województwa do gromadzenia informacji, sporządzania analizy zagrożeń, identyfikacji problemów, przy jednoczesnej integracji sił, wiedzy oraz doświadczeń, w celu przygotowania i realizacji projektu, tak aby obejmował jak najszerszą społeczność i charakteryzował się jak największą liczbą efektywnych działań profilaktyczno-prewencyjnych.
Montaż tablicy świetlnej z radarem oraz wskaźnikiem prędkości to kolejny etap działań podejmowanych przez Gminę Myślibórz na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu w okolicach szkół i przedszkoli. W 2018 r. przejścia dla pieszych zostały oznakowane dodatkowymi znakami pionowymi oraz doświetlone dodatkowymi punktami oświetlenia wykonanego w technice LED. Ponadto na ulicy Pomorskiej wybudowano wyniesione przejście dla pieszych znacząco podnosząc poziom bezpieczeństwa ruchu w obrębie skrzyżowania ulic Pomorskiej i Ratuszowej.
Partnerzy akcji:
  1. Gmina Myślibórz,
  2. Wojewoda Zachodniopomorski,
  3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.