Rada nadzorcza spółki "Spółka Gmin Dolnej Odry" sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie ogłasza konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki.

I. Miejsce i termin składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami:
Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o., ul. Klasztorna 1, 74-500 Chojna (budynek Intermarche, II piętro), w terminie do 4 stycznia 2021 r.

II. Tryb składania dokumentów przez osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

 1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o.”
 2. dokumenty można przesłać pocztą – listem poleconym – jednak decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki,

III. Zgłoszenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie powinno zawierać:

 1. curriculum vitae osoby ubiegającej się o zatrudnienie zwierające:
  1) imię (imiona) i nazwisko;
  2) datę urodzenia;
  3) dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail);
  4) wskazanie posiadanego wykształcenie;
  5) wskazanie posiadanych kwalifikacji zawodowych;
  6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopię dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 5. oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. koncepcję funkcjonowania Spółki sporządzoną w formie pisemnej, nie więcej niż 10 stron,
 7. do zgłoszenia można dołączyć wykaz ukończonych szkoleń, kursów oraz innych form dokształcania zawodowego wraz z dokumentami poświadczającymi ich ukończenie.
 8. dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą z własnoręcznym podpisem:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

IV. Wymagania w stosunku do osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane: techniczne, prawnicze, ekonomiczne, zarządzanie,
 2. znajomość przepisów i zagadnień związanych z gospodarką komunalną, ochroną środowiska, rozwojem lokalnym,
 3. znajomość przedmiotu działalności oraz problematyki Spółki, a także przepisów w zakresie zarządzania spółką komunalną,
 4. znajomość zasad udzielania wsparcia wspólnotowego kierowanego do jednostki lub instytucji, dla których jednostka jest właścicielem, organem prowadzącym lub organem założycielskim,
 5. niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

V. Wymagania dodatkowe w stosunku do osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

 1. umiejętność samodzielnego planowania i podejmowania decyzji, organizowania pracy oraz zachowania pozytywnych relacji ze współpracownikami, przełożonymi oraz partnerami Spółki,
 2. umiejętności negocjacyjne,
 3. znajomość rynku gospodarowania odpadami,
 4. dynamiczność, kreatywność, komunikatywność oraz chęć samodoskonalenia,
 5. dyspozycyjność, obowiązkowość i rzetelność, umiejętność pracy w zespole,
 6. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. dokumenty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane, chyba że Rada Nadzorcza zdecyduje inaczej,
 2. zgłoszenia, które nie zostaną wykorzystane z powodu przekroczenia terminu, braków formalnych lub odrzucone w I etapie rekrutacji – zostaną odesłane na wniosek kandydata na wskazany adres,
 3. Rada Nadzorcza wyłoni kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 4. osoby ubiegające się o zatrudnienie zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach postępowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu,
 5. informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki.
 6. warunki zatrudnienia, będą negocjowane bezpośrednio z wybranym kandydatem.