Nowe nazwy trzech ulic w Cedyni zaczną obowiązywać od 10 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Rada Miejska w Cedyni Uchwałą Nr XX/198/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic Świerczewskiego, Michała Roli-Żymierskiego, Obrońców Stalingradu dokonała  zmian nazw ulic w następujący sposób:

1) dotychczasowa ulica Świerczewskiego otrzymała nazwę Staromiejska;
2) dotychczasowa ulica Michała Roli-Żymierskiego otrzymała nazwę Mieszka I;
3) dotychczasowa ulica Obrońców Stalingradu otrzymała nazwę Czcibora.

Jeden z artykułów wyżej wymienionej ustawy określa, że ,,Zmiana nazwy ulic dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową”,nie zachodzi konieczność wymiany posiadanych dokumentów m.in. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu w związku z podjętą uchwałą. Wobec powyższego dokumenty posiadające dotychczasowe nazwy ulic będą podlegały wymianie po upływie terminu ich ważności bądź w wyniku innych zmian, niezwiązanych ze zmianą nazw ulic, w szczególności: zmianą nazwiska, miejsca zameldowania itp.

Niepodjęcie przez Radę Miejską uchwały zmieniającej nazwy ulic w ustawowym terminie skutkowałoby tym, że Wojewoda Zachodniopomorski zmieniłby nazwy dotychczasowych ulic na nazwy, na które Mieszkańcy Gminy Cedynia nie mieliby żadnego wpływu. Natomiast poprzez podjęte działania ww. ulice otrzymały nazwy, które kojarzą się z historią zarówno Gminy jaki i całego kraju.