Jak co roku 22 kwietnia jest datą symbolizującą obchody Dnia Ziemi.

Na całym świecie tego dnia organizowane są spotkania, sympozja, konferencje, wystawy, festyny poświęcone działaniom ekologicznym, krzewieniu wśród społeczności kultury ekologicznej oraz mające na celu uświadomienia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska, zmianami klimatu, przeludnieniem, jak również wymieraniem gatunków czy brakiem wody.

Po raz pierwszy idee obchodów Dnia Ziemi zaproponował amerykański ekolog oraz miłośnik przyrody John McConnell, aby miliardy ludzi żyjących na Ziemi pochyliły się nad jej losem.
Natomiast w Polsce pierwsze obchody Dnia Ziemi odbyły się po upadku "żelaznej kurtyny" tj. w 1990 roku.

Tegoroczne Światowe Dni Ziemi obchodzone będą pod hasłem "Palący Temat - Niska Emisja", aby uświadomić wszystkim mieszkańców naszej planety, jakie są skutki zanieczyszczeń powietrza dla środowiska i zdrowia człowieka oraz uczyć, jakie działania należy podjąć, aby nastąpiła pozytywna poprawa.