Rada Gminy w Przelewicach jest zdecydowanie przeciwna lokalizacji inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 w obrębie Myśliborki.

Podczas głosowania na dwunastu radnych obecnych na sesji wszyscy jednomyślnie podjęli uchwałę sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla działek z obrębu geodezyjnego Myśliborki aby uniemożliwić budowę fermy. Obszar opracowania obejmuje łącznie 158,4542 ha.

 Na fermie planowana jest na ok. 26 tys. hodowla trzody chlewnej. Tak duża obsada zwierząt stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego. Planowana inwestycja wzbudziła również wiele niezadowolenia w naszej lokalnej społeczności. Do protestu aktywnie włączyli się mieszkańcy Gminy Pyrzyce, gdyż nie chcą w bliskim sąsiedztwie fermy przemysłowej na tak dużą skalę. Ponadto w czasie trwania konsultacji społecznych do Urzędu Gminy w Przelewicach wpłynęło 559 formularzy konsultacyjnych oraz pod petycjami sprzeciwiającymi się budowie fermy podpisało się 679 osób.

Obecna na sesji burmistrz Marzena Podzińska, zadeklarowała możliwość udzielenia pomocy finansowej i merytorycznej w trakcie opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego tego przedsięwzięcia. Podziękowała również za współpracę i podjęcie tak ważnej dla obu naszych społeczności uchwały, gdyż daje to szansę na wstrzymanie tej kontrowersyjnej inwestycji.

Ponadto podczas dalszych obrad Sesji w imieniu sołtysów list protestacyjny odczytał radny RG, a zarazem sołtys Przelewic p. Krzysztof Margiel. List ten dotyczył sprzeciwu wobec wydanej przez Urząd Marszałkowski WZ – Wydział Ochrony Środowiska pozytywnej opinii dla przedsięwzięcia budowy fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej. Z dalszej  treści listu wynikało m.in.,  że sołtysi nie akceptują tej inwestycji, ponieważ wpłynie ona niekorzystnie na nasze otoczenie.  W związku z tym, w proteście przeciw takiej decyzji oświadczył, że sołtysi z terenu naszej gminy nie wezmą udziału w tegorocznej edycji szkolenia pn. „Akademia Sołtysa”.