W związku z koronawirusem rodzice dzieci w wieku do lat 8 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Sprawdź, co trzeba zrobić, by go otrzymać.

Jaki zasiłek Ci przysługuje 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który nie może wykonywać pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku:
    • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna,
    • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
    • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym;
  • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki [pomocy] innej osoby — czasami również nad dzieckiem zdrowym do ukończenia 18 lat).

Zasiłek może przysługiwać przez maksymalnie 60 dni w roku. 

Dzięki tzw. specustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa, rodzice dzieci w wieku do lat 8 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Zasiłek ten wynosi 14 dni, które nie sumują się z limitem 60 dni w roku przypadających na tradycyjny zasiłek opiekuńczy. 

Żeby go otrzymać, trzeba złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druku ZUS Z-15 A) — do pobrania na stronie ZUS-u. Nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.