Po wejściu Polski do strefy Schengen w 2007 r. z przejść granicznych zniknęły placówki kontrolne służb granicznych, zlikwidowano lub zagospodarowano na inne cele budynki celno-graniczne. Przy tym wszystkim zapomniano o dostosowaniu polskiego prawa, które dotyczy oznakowania obszaru granicy wewnętrznej państw członkowskich UE.


Podstawowym dokumentem, który reguluje kwestie oznakowania granic wewnętrznych i zewnętrznych UE jest Rezolucja 86/C 303/01 przedstawicieli rządów krajów członkowskich z dnia 13 listopada 1986 roku, w sprawie wprowadzenia właściwych tablic informacyjnych na granicach wewnętrznych i zewnętrznych wspólnoty.

- Rezolucja 86/C 303/01 wskazuje, że powinna być stosowana przez adresatów, w zakresie zbliżonym do aktów prawnych o charakterze obowiązującym. Oznacza to, że polski prawodawca ma możliwość przyjęcia przepisów regulujących oznakowanie na byłych przejściach granicznych i drogach pojazdowych przyjętych przez państwa członkowskie w 1986 r. oraz zastosowania znaków określonych w aneksie do Rezolucji. Należy też dodać, że Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do przyjęcia wspólnych zasad, norm i polityki, które tworzą prawodawstwo UE (wspólnotowy dorobek prawny). Od kilku lat zwracałem uwagę krajowym i wojewódzkim zarządcom dróg na brak regulacji prawnych w tym zakresie – mówi Mariusz Sikora z Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Na moje zapytanie w sprawie zasad oznakowania dróg granicznych ZZDW w Koszalinie zwróciła się w 2016 r. do administracji państwowej odpowiedzialnej za sprawy oznakowania dróg o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Uważałam, że zbliżająca się 10 rocznica wstąpienia do Schengen w 2017 r. pozwalała na przyjęcie regulacji prawnych w tym zakresie - informuje Ewa Dudar, Przewodnicząca Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Administracja rządowa w odpowiedzi na zapytanie ZZDW, potwierdziła brak wprowadzenia regulacji prawnych w polskich przepisach dotyczących oznakowania dróg publicznych po 2007 r. zgodnych z Rezolucją z Rady 86/C 303/01 z 1986 r. Zaznaczono przy tym, że oznakowanie to może mieć aktualnie charakter informacyjny, zarządca może je zamontować i będzie ono oznakowaniem drogowym. Pokreślono również możliwość prowadzenia prac legislacyjnych nad wprowadzeniem zapisów w prawodawstwie krajowym.

ZZDW opierając się na swoje uprawnienia z zakresie administrowanie drogami w grudniu 2017 r. oraz styczniu 2018 r. na wszystkich byłych przejściach granicznych w ciągu dróg wojewódzkich (Gryfino DW 120, Osinów Dolny DW 124, Krajnik Dolny DW 122, Dobieszczyn DW 115) oraz w odległości 1 km przed wjazdem do RFN, zamontował znaki informacyjne zgodne z Rezolucją Rady 86/C 303/01 z 13 listopada 1986 roku. Oznakowanie na drogach wojewódzkich biegnących po byłych przejściach granicznych na terenie powiatu gryfińskiego przygotował i wykonał Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie z ZZDW Koszalin.

Opisana sytuacja pokazuje jak wygląda postrzeganie funkcjonowania w strefie Schegen na pograniczu polski-niemieckim. Podejście mieszkańców i administracji regionalnej wygląda i funkcjonuje inaczej niż podejście centralnej administracje rządowej. Brak polskich przepisów drogowych, zgodnych z dorobkiem prawnym UE w zakresie oznakowania strefy nadgranicznej obszaru Schengen dotyczy wszystkich polskich pograniczy. Polska jest członkiem UE, musimy zdawać sobie sprawę, że obejmuje nas dorobek legislacyjny Wspólnot jak i całe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.