Skażenie mikrobiologiczne wody w gminie Drawno. Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie bez wody jest łącznie 2 300 mieszkańców miejscowości Drawno, Dobrojewo, Pszczewko.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 25.09.2017 r. stwierdził, że woda z wodociągu Drawno z uwagi na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości bakterii grupy Coli oraz Enterokoków nie nadaje się do spożycia

Do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych zobowiązany został zarządca ujęcia, czyli Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. w Drawnie.

Jak czytamy w informacji na oficjalnej stronie gminy Drawno:

"Harmonogram dostaw wody przeznaczonej do spożycia będzie zamieszczony w późniejszym terminie. Natomiast wodę przeznaczoną do celów sanitarnych można pobierać z studni artezyjskich i pomp publicznych."