Nie wykluczone, że Ewa Winkiel wybrana na skarbnika gminy Trzcińsko-Zdrój może pożegnać się z dotychczas pełnionym stanowiskiem. Według niepotwierdzonych informacji przekazanych naszej redakcji obecna skarbnik była karana za przestępstwa skarbowe. 


"Według informacji jakie posiadam Pani Ewa Winkel - Skarbniczka w Gminie Trzcińsko-Zdrój została powołana na to stanowisko pomimo widnienia w Krajowym Rejestrze Karnym.
Jest prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe." - to treść listu jaki został przesłany do naszej redakcji w poniedziałek.

We wtorek 20 marca nasz redaktor wysłał do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju zapytania związane z zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój. Odpowiedzi jednak nie otrzymaliśmy.

Dzisiaj w rozmowie z burmistrzem Zbigniewem Kitlasem usłyszeliśmy, że wszystkie aspekty zarówno formalne jak i merytoryczne związane z naborem Pani Ewy Winkiel na stanowisko skarbnika gminy Trzcińsko-Zdrój były spełnione. Pan burmistrz dodał również, że na dniach dowiedział się, że obecna skarbnik była karana.

Jak to się mogło stać, że kandydat zobowiązany do złożenia oświadczenia oraz przedstawienia oryginału oświadczenia o niekaralności został skarbnikiem? Jedynym logicznym wytłumaczeniem byłoby to, że wyrok uległ zatarciu.

Wyciąg z zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Trzcińsko-Zdrój,

VI. WYMAGANE DOKUMENTY :

7) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)