Wielkimi krokami wkracza do gminy Barlinek rewitalizacja przestrzeni publicznych. Samorząd gminy oraz wspólnota mieszkaniowa przy ul. Gorzowskiej zamierzają zmodernizować budynki  mieszkalne, obiekt dawnej szkoły „Ekonomika”, zaplecze stadionu sportowego, teren tzw. „Starego Tartaku”, a nawet centrum miejscowości Moczydło. W sumie to siedem inwestycji, których realizacja otrzyma ponad 9 mln zł z RPO WZ 2014-2020. W czwartek, 13 grudnia 2018 roku podpisy na umowach dofinansowania przedsięwzięć złożył marszałek województwa Olgierd Geblewicz, burmistrz Dariusz Zieliński i prezes Barlineckiego TBS-u Elżbieta Walczyńska.  

 

Modernizacje zaplanowano na lata 2019 i 2020. Kosztować będą Gminę Barlinek i Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Gorzowskiej w Barlinku ponad 15 mln zł.

 

- Rewitalizacja oznacza dosłownie przywracanie życia. To przede wszystkim dbałość o estetykę przestrzeni nas otaczających. Proces ten stanowi jednak dla samorządów czy wspólnot mieszkańców gigantyczne wyzwanie, szczególnie finansowe. Cieszą projekty rozwojowe, ale musimy zmierzyć się także z zaniedbaniami sprzed lat w zakresie infrastruktury komunalno-mieszkaniowej. Dobrze zatem, że z pomocą przychodzą eurofundusze Regionalnego Programu Operacyjnego - przekonywał marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

 

Rewitalizacje przestrzeni publicznych obejmują głównie sferę mieszkaniową, ale także społeczną, sportową czy edukacyjno-kulturalną.

 

- To potrzeba czasu, jak i kontynuacja zaplanowanych działań. Inwestycje są spójne i dobrze przemyślane, bowiem łączą się z wcześniej zrealizowanymi lub obecnie wdrażanymi projektami, np. nad Jeziorem Barlineckim czy w obiektach komunalnych - przyznał burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

To w sumie 17 obiektów. Zlokalizowane są w centrum miejscowości Moczydło jak i w Barlinku przy ulicy Gorzowskiej 8, 16, 23, 24, 49a, 54, 56, 62, 66, 67, Koziej 5, Chmielnej 6 czy 31 Stycznia 15, 18, 23, 24.  Prace przewidują m.in. remont dachu, wymianę rynien, parapetów, okien i drzwi, docieplenie ścian, montaż nowej instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej czy elektrycznej czy zagospodarowanie terenu np. nasadzenia zieleni, położenie chodników czy postawienie ławek.

 

- Jako BTBS i Wspólnoty Mieszkaniowe jesteśmy przed ogłoszeniem postępowań przetargowych przy inwestycjach. Ze zmian skorzystają mieszkańcy naszych przedwojennych kamienic. W sumie będzie to kilkaset osób - wyliczała prezes Barlineckiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Elżbieta Walczyńska.

 

Rewitalizacja na cele społeczne

Służyć temu celowi ma adaptacja i remont budynku dawnej szkoły, tzw. „Ekonomika” przy ul. Jeziornej 8. Nowe miejsce stanie się siedzibą dla Urzędu Stanu Cywilnego, a przede wszystkim Centrum Wsparcia Rodziny, które świadczyć będzie usługi terapeutyczne i psychologiczne. W Centrum funkcjonować będzie m.in. Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz placówka wsparcia dziennego prowadzona jako świetlica opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii.

 

Modernizacje dla przestrzeni rekreacyjnych

Przykładem takich działań będzie przebudowa budynku zaplecza stadionu miejskiego czy też terenu tzw. „Starego Tartaku”. W pierwszym przypadku powstanie dwukondygnacyjny obiekt z reprezentacyjnym przeszklonym holem, z którego korzystać mają stowarzyszenia sportowe organizujące wydarzenia rekreacyjne. W drugim zaś utworzone zostanie Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej, które wraz z wybudowanym w ramach projektu np. dostępem do plaży, pomostem z punktem widokowym, placem zabaw, wiatą wypoczynkową czy infrastrukturą sportową stanie się kolejnym zrewitalizowanym miejscem nad Jeziorem Barlineckim służącym mieszkańcom miasta i turystom.

 

Prawie 100 unijnych mln zł na rewitalizację w regionie

Umowy między Urzędem Marszałkowskim, a barlineckimi beneficjentami to kolejne z porozumień podpisywanych w ostatnim czasie z beneficjentami 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W zakończonym w pierwszym kwartale 2018 roku konkursie Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie dla 48 przedsięwzięć tego typu. Przeznaczył na ten cel prawie 100 mln zł unijnego wsparcia.