Czy ludzie po 60 roku życia będą mieli większy wpływ na decyzje podejmowane w gminach powiatu myśliborskiego? Władze powiatowe chcą stworzenia Rady Seniorów, miałaby ona usprawnić funkcjonowanie życia społecznego i politycznego.


Podczas debaty Burmistrz Dębna Piotr Downar zwrócił się do zebranych mieszkańców: - Z praktyki wiem, że nie zafunkcjonuje odgórne powoływanie Rady. Nie chcę zmuszać innych do sztucznego działania. Dobrze by było, abyście to Państwo wypracowali wspólne kierunki i podjęli decyzję, czy macie chęć działać. Tym bardziej, że będziecie Państwo działać dla siebie samych.  Ja arbitralnie tego nie zrobię. Nie mam środków, by stworzyć etat i przydzielić osobę do takiej pracy.

Tworzenie Rad Seniorów w powiecie ma wzmocnić sprawczość i uczestnictwo seniorów w życiu społecznym i politycznym. Działania prowadzone są w ślad za nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (dodanie artykułu 5c, w dniu 30.11.2013 roku,) zachęcającej gminy do powoływania rad seniorów.

Z analiz wynika, że ludzie starsi chcą i potrzebują być aktywni społecznie. Mają wiedzę i doświadczenie życiowe, z którego mogą czerpać młodzi oraz aktywnie pracujący w samorządach i organizacjach lokalnych. Tym bardziej, że poziom lokalny jest najbardziej naturalnym poziomem transmisji inicjatyw podejmowanych z udziałem i na rzecz seniorów. 

Starzenie się społeczeństwa ma  dobre strony. Mądrość życiowa seniorów może mieć bezcenne znaczenie dla lokalnych władz przy podejmowaniu decyzji strategicznych związanych z rozwojem miejscowości, ale też tych drobnych np.: gdzie postawić ławkę, jak wielkiej użyć czcionki przy drukowaniu rozkładu jazdy autobusów, itp. Ważne jest więc włączanie dojrzałych wiekowo obywateli do współdecydowania o sprawach lokalnych.

Województwo zachodniopomorskie cieszy się najwyższym wskaźnikiem w Polsce dotyczącym udziału seniorów w zebraniach publicznych. Jednakże podejmowane podczas tych zebrań decyzje i ustalenia nie generują dalszych działań. Tworzenie Rad Seniorów ma tę sprawczość wspomóc, wzmocnić i ukonstytuować. Uczestnictwo seniorów w życiu społecznym i politycznym zależne jest nie tylko od zdrowia, finansów, pozycji społecznej, ale także od poziomu wiedzy. Dlatego w projekcie kluczowe znaczenie mają szkolenia dedykowane seniorom, a w ich ramach przekazanie praktycznych informacji na temat funkcjonowania Rad Seniorów i wymiana doświadczeń pomiędzy radami w Polsce.

Do grudnia 2016 r. 60 seniorów weźmie udział w szkoleniach, które umożliwią nabycie wiedzy dotyczącej m.in. powoływania i funkcjonowania Rad Seniorów. Dodatkowo zostaną wypracowane i skonsultowane z radami działającymi już na terenie województwa STANDARDY DZIAŁANIA RAD ds. SENIORÓW w POWIECIE MYŚLIBORSKIM. Umożliwią one spójne funkcjonowanie rad z innymi - istniejącymi już – instytucjami i organizacjami zajmującymi się uaktywnianiem seniorów. 

40 najaktywniejszych seniorów zaangażowanych w realizację projektu weźmie udział w wizytach studyjnych. Wizyty odbędą się w Szczecinie i w województwie warmińsko-mazurskim. Województwo to może pochwalić się rozwiniętymi lokalnymi, jak i wojewódzką polityką senioralną. Inicjatorem powstania większości tych polityk jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, która posiada głębokie doświadczenie dotyczące włączania seniorów w szeroko rozumianą partycypację społeczną, prowadzi m.in. kluby seniora czy biuro Rzecznika Praw Osób Starszych.

Projekt „Rady ds. Seniorów” - autorstwa Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. Realizowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020. Potrwa do końca 2016 roku. W ramach projektu będą prowadzone działania wpierające budowanie reprezentacji osób starszych w lokalnych środowiskach. Projekt zakłada prowadzenie debat, szkoleń, wyjazdowych wizyt studyjnych oraz - na zakończenie projektu - zorganizowanie konferencji podsumowującej zebrane doświadczenia.

Więcej info: www.fundacjatpp.pl/projektytpp