Wójt Gminy Widuchowa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Widuchowa na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską.


Spotkanie z sędziną odbędzie się dnia 21 marca 2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Widuchowej. Udział w wydarzeniu jest darmowy.

Podczas spotkania poruszane będą następujące tematy:
1. Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowie bezpiecznej szkoły:
- rola edukacji prawnej, kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie.
2. Nowe zagrożenia:
- grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki, alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy.
3. Zasady odpowiedzialności nieletnich.
4. Zachowania, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury niebieskiej karty.
5. Nowe formy przemocy wobec dziecka:
- eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie około-rozwodowym, obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd.
6. Rodzice a szkoła:
- obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego, obowiązek szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np. pali papierosy, spożywa, alkohol, wagaruje.
- obowiązki rodziców wobec dziecka.
7. Mediacja w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza, jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole.
8. Kulisy programu Anna Maria Wesołowska

Harmonogram spotkań:
- Grupa I godzina 8:30 - dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 lat.
- Grupa II godzina 11:10-  dzieci w wieku do 10 lat.
- Grupa III godzina 15:30 - wszyscy dorośli mieszkańcy gminy, rodzice, nauczyciele, rodziny zastępcze, kuratorzy sądowi, członkowie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.