Prace związane z budową ścieżki rowerowej i poszerzeniem drogi w kierunku Dargomyśla posuwają się w dobrym tempie. Inwestycję realizuje ZZDW w Koszalinie,  Gmina Dębno przekazała środki finansowe na dokończenie brakującego odcinka ciągu pieszo – rowerowego.  

Brakujący odcinek ścieżki rowerowej można było wybudować pod warunkiem przebudowy jezdni drogi. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłonił wykonawcę na realizację inwestycji. Została nim firma Maldrobud z Myśliborza za kwotę około 1,2 mln złotych.

W ramach zadania wykonany zostanie brakujący odcinek ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,5 m. W tym zakresie Gmina Dębno zawarła porozumienie z ZZDW w Koszalinie i przekazała 376 tys. złotych. Ścieżka od jezdni oddzielona będzie pasem zieleni oraz dodatkowo zamontowane zostaną słupki U-12c.

Przedsięwzięcie obejmuje również korektę łuku drogi z jej poszerzeniem w km 2+125.00 oraz odpowiednim wyprofilowaniem. Będzie łagodniej i bezpieczniej.

Poszerzana jest jednia i i korekta łuku drogi.

Obecnie obowiązuje ruch wahadłowy, ale w najbliższym czasie planowane jest położenie pierwszej warstwy asfaltu.

Poszerzenie jest już gotowe do położenia pierwszej warstwy asfaltu

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych inwestycja może zostać szybko zrealizowana