Postanowieniami z 2 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie utrzymał w mocy postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 4 lutego 2017 r. o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec dwóch podejrzanych w sprawie PO II Ds 18.2017 Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.


Postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie (zaskarżone przez obrońców dwóch podejrzanych), na mocy których, na wniosek prokuratora, zastosowano tymczasowe aresztowanie okazały się zasadne. Sąd odwoławczy podzielił argumentację Sądu Rejonowego wskazując, że sprawstwo podejrzanych zostało w wysokim stopniu uprawdopodobnione, na co wskazuje zebrany w sprawie materiał dowodowy. Sąd Okręgowy w Szczecinie krytycznie odniósł się także do argumentacji obrońców dotyczącej możliwości zastosowania środków zapobiegawczych o charakterze nieizolacyjnym wskazując, że jedynie tymczasowe aresztowanie podejrzanych zapewni prawidłowy tok postępowania i wyeliminuje możliwość wpływania przez podejrzanych na jego przebieg, poprzez mataczenie i próbę ucieczki bądź ukrywania się w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Śledztwo w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte w dniu 31 stycznia 2017 r. w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie. Dotyczy ono mającego miejsce w okresie bliżej nieustalonym, od co najmniej czerwca 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku w Szczecinie, przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym, odpowiedzialną między innymi za zaopatrzenie w paliwo odpowiedniej jakości i zgodne z umowami dostawy do pieca zasilanego biomasą funkcjonującego w Elektrowni Szczecin, która działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami przyjęła korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w zamian za niedopełnienie obowiązku nadzorowania jakości dostarczanego paliwa bioenergetycznego, poprzez przyjęcie paliwa o właściwościach niespełniających norm technicznych i przewidzianych w umowie, co mogło wyrządzić znaczną szkodę majątkową odbiorcy paliwa, tj. Zespołowi Elektrowni Dolna Odra - Elektrowni Szczecin, na jej szkodę, to jest o czyn z art. 296 a § l i 4 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Postępowanie zostało zainicjowane w wyniku ustaleń dokonanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Szczecinie.
2 lutego 2017 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Szczecinie, na polecenie prokuratora, zatrzymali w tej sprawie 12 osób, w tym pracowników Zespołu Elektrowni Dolna Odra - Elektrowni Szczecin.

Wśród zatrzymanych osób był Główny Inżynier Elektrowni Szczecin S.A., którego zatrzymano na gorącym uczynku przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 50 000 zł oraz przedsiębiorca, dostarczający biomasę do elektrowni.

Aktualnie 12 osobom przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw na szkodę Elektrowni Szczecin S.A., związane z przyjmowaniem i wręczaniem korzyści majątkowych w zamian za dopuszczanie do przyjmowania dostaw biomasy niespełniającej norm.
W dniu 4 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowania wobec trzech podejrzanych w na okres trzech miesięcy od daty zatrzymania. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnych w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych (w kwotach od 5 000 zł do 60 000 zł) i zakazy opuszczania kraju.

Dotychczas na poczet grożących podejrzanych kar grzywien i obowiązku naprawienia szkody na majątku podejrzanych (pieniądzach i nieruchomościach) dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączna kwotę blisko 1 500 000 zł.

Czytaj także:
Trzy osoby zatrzymane w wyniku działań CBA w Dolnej Odrze
W "Dolnej Odrze" CBA zamieszkało na dobre
Areszt dla pracowników elektrowni
CBA w Dolnej Odrze! Zatrzymali czterech pracowników!