7 czerwca 2016 roku podczas uroczystego podpisania umowy na przebudowę wiaduktu w drodze wojewódzkiej nr 125, Burmistrz Morynia Józef Piątek, rozpoczął rozmowy na temat konieczności poprawy bezpieczeństwa na ww. drodze - w szczególności uspokojenie ruchu w Moryniu (ul. Lipowa, ul. Odrzańska) i Starym Objezierzu. Efektem prowadzonych rozmów było porozumienie zawarte 10 listopada 2016 roku pomiędzy Gminą Moryń i Województwem Zachodniopomorskim. Zgodnie z porozumieniem Gmina na własny koszt zleciła opracowanie niezbędnych dokumentacji budowlanych, a Województwo Zachodniopomorskie zobowiązało się do wykonania ww. prac na warunkach określonych w kolejnym porozumieniu.

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj na spotkaniu, które miało miejsce 14 grudnia 2016 roku (w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu), zaprezentował planowane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej.

Kolejne porozumienie pomiędzy Gminą Moryń reprezentowaną przez Burmistrza Morynia Józefa Piątka, a Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja zostało zawarte 19 lipca 2017 roku. Przedmiotem porozumienia było uzgodnienie trybu współpracy oraz działań Stron umożliwiających zrealizowanie zadania pn.: Spowolnienie ruchu w m. Moryń w ciągu DW 125 – na wjeździe od strony Mieszkowic. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wyłonił (w przetargu nieograniczonym) wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Maldrobud Sp. z o.o. SK z Myśliborza. Koszt realizacji zadania wynosił 167.160,71 zł. Prace rozpoczęły się w dniu 16 października 2017 roku od wycinki drzew, które kolidowały z realizowaną inwestycją. Gmina Moryń zgodnie z porozumieniem przekazała (w dniu 18.09.2017 r.) Województwu na realizację zadania kwotę 20.000,00 zł.

Obecnie trwa realizacja II etapu Budowy elementów uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 w ramach zadania pn.: Spowolnienie ruchu w m. Moryń ul. Odrzańska w ciągu DW 125.

Rada Miejska w Moryniu, uchwałą nr VI/33/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na zadane: Spowolnienie ruchu w m. Moryń ul. Odrzańska w ciągu DW 125, przeznaczyła na zadanie kwotę 24.000,00 zł.

17 maja 2019 r. Gmina Moryń reprezentowana przez Burmistrza Morynia Józefa Piątka podpisała porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Tomasza Sobieraja, na ww. zadanie.

Wykonawca zadania: Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD” z Trzcińska-Zdroju. Wartość zadania 423.382,36 zł.