Na koniec 2018 roku w gminie Dębno zarejestrowanych było 502 osoby bezrobotne, w tym 293 kobiety. To o połowę mniej niż dziesięć lat temu. Tak niski poziom bezrobocia utrzymuje się też w całej Polsce.

Liczba osób bezrobotnych w gminie spadła w porównaniu do 2017 roku aż o 99 osób i wyniosła na koniec 2018 roku 502 osoby. Znacznie zmniejszyła się także liczba bezrobotnych kobiet, których na koniec minionego roku było 293 (363 w 2017 r.).

Największe bezrobocie dotyczy młodych ludzi w wieku do 35 roku życia – 184 osoby, w tym tylko 38 osób to młodzież do 24 roku życia, z czego 30 to kobiety. Wśród osób starszych 54 stanowili seniorzy 60 i więcej lat, a 63 w przedziale wiekowym 55-59 lat. W dalszym ciągu największą grupę bezrobotnych – 197 - stanowią osoby z gimnazjalnym i niższym wykształceniem oraz 132 osoby zasadniczym zawodowym. Wyższym wykształceniem legitymowało się 39 osób, policealnym i średnim zawodowym 98 osób, a średnim ogólnokształcącym 36. 78 osób bezrobotnych nie posiadało stażu pracy. 268 osób to długotrwale bezrobotni, w tym 69 to osoby do 30 roku życia. Wśród bezrobotnych 43 to osoby niepełnosprawne(podobnie jak w roku 2017), w tym 8 kobiet. 158 osób posiadało co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia pod opieką, w tym 144 kobiety.