Radni byli jednomyślni i liczbą 13 głosów za udzielili absolutorium Wójt Gminy Stare Czarnowo Marzenie Grzywińskiej z wykonania budżetu za 2017 rok. - Zadłużenie gminy na koniec roku wynosiło zaledwie 1,1 mln złotych, co jest znakomitym wynikiem - powiedziała wójt podczas sesji, która odbyła się we wtorek, 26 czerwca 2018 roku.


- Za nami kolejny dobry rok dla gminy Stare Czarnowo. Swoimi działaniami udowodniłam, że kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój gminy. Przekroczyliśmy dochody, a wydatki są mniejsze niż zakładaliśmy. Zadłużenie gminy na koniec roku wynosiło zaledwie 1,1 mln złotych, co jest znakomitym wynikiem - powiedziała wójt Marzena Grzywińska.

Rada Gminy Stare Czarnowo zanim udzieliła absolutorium przyjęła także sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Obie uchwały były najważniejszym punktem obrad. Głosowanie zostało poprzedzone przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo, zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2017 roku i dyskusją nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. Za udzieleniem wójt absolutorium głosowało 13 radnych obecnych na sesji (dwóch radnych było nieobecnych).

- Budżet został starannie wykonany. Jesteśmy w pełni wypłacalni, panujemy nad deficytem, jak i prowadzimy bezpieczną oraz stabilną gospodarkę finansową - mówiła przewodnicząca Rady Gminy Stare Czarnowo Alina Przybysz.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem rocznym za 2017 rok, na koncie gminy zgromadzonych jest ponad 2,2 mln zł. Zadłużenie gminy spadło o 570 tys. zł i na koniec 2017 r. wynosiło 1,1 mln zł. Plan dochodów zakładał ponad 18,1 mln zł, a zrealizowano prawie 18,4 mln zł. Natomiast plan wydatków oscylował w granicach 20,4 mln zł, a zrealizowano 18,7 mln zł.