Na spotkaniu w siedzibie Spółki Geotermia Pyrzyce 14 listopada, który jest Dniem Czystego Powietrza, zostało podpisane porozumienie, inicjujące  projekt określony mianem Laboratorium Pyrzyce.

Stronami porozumienia jest NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Szczecinie, Gmina Pyrzyc i Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze.

Pyrzycka Geotermia dokonała transformacji systemu ciepłowniczego i od lat jest przykładem efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i skutecznej walki ze smogiem. Wnioski i  propozycje zmian przepisów prawa wspierających wykorzystanie zasobów geotermalnych dla potrzeb wsparcia lokalnych systemów ciepłowniczych – trafią do administracji rządowej i samorządowej. Celem jest nie tylko dalsza likwidacja emisji CO2, ale i wypracowanie skutecznych mechanizmów obniżania kosztów i cen ciepła ze źródeł odnawialnych, których przykładem jest Geotermia.

Podpisane w Pyrzycach porozumienie przewiduje powołanie zespołu roboczego, którego zadaniem będą  dalsze kroki, w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pyrzyce, a także wsparcie doradcze i szkoleniowe dla poprawy efektywności energetycznej.

Pyrzycka ciepłownia geotermalna, jako modelowy przykład skutecznej walki ze smogiem,  opiera swój potencjał produkcyjny na 5 odwiertach, o średniej głębokości ok. 1640 m i temperaturze ujęcia wody w otworze GT-1 bis na poziomie 64 C Geotermia zaopatruje w ciepło ponad 65% odbiorców indywidualnych, budynki administracji publicznej, przedsiębiorstwa.

Doświadczenia z Laboratorium Pyrzyce staną się pomocą w dalszych pracach nad programami walki z emisją oraz wsparcia dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, które zmierzają do poprawy efektywności systemów ciepłowniczych i jakości życia mieszkańców, na obszarach wolnych od emis