23 września 2020 roku Józef Piątek, Burmistrz Morynia, podpisał umowę o dofinansowanie "Przebudowy ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu". Wartość inwestycji została oszacowana na 755.335,21 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 604.219,00 zł czyli prawie 80% .
W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie ulicy. Przebudowa rozpocznie się na skrzyżowaniu z drogą gminną (ul. Świerkowa) i dotyczy odcinka o długości 136,60 mb. Do wszystkich posesji założono wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej.
https://moryn.pl/art,2171,podpisanie-umowy-o-dofinansowanie-przebudowy-ul-jasminowej-w-moryniu