Dnia 14 sierpnia 2019 roku Gmina Myślibórz podpisała umowę z wykonawcą na „Przebudowę stadionu miejskiego w Myśliborzu”. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na realizację przedmiotowego zadania wyłoniono wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Jest to firma GARDENIA SPORT SP. ZO.O. Z WARSZAWY.

Umowa opiewa na kwotę 5.481.957,48 zł.

W ramach zadania Wykonawca zrealizuje:

- I etap do dnia 30 listopada bieżącego roku, obejmujący „Budowę systemu nawadniania, drenażu i przyłącza orazzewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na działkach nr 42/3, 116 w Myśliborzu”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego w kwocie 792.321,65 zł.

-II etap do dnia 30 listopada 2020 roku obejmujący modernizację boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz przebudową bieżni lekkoatletycznej (dodatkowo zostanie wykonane oświetlenie, utwardzenie ciągów komunikacyjnych  rozbiórka budynku socjalnego).

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w ciągu 14 dni.