W związku w wizytą Prezydenta informujemy, że dniu 30.01.2020 r. ruch pojazdów w bliskim obrębie Hali OSiR będzie niemożliwy, a w części ulic przyległych - Poznańska, Staromiejska będzie utrudniony.
Parkingi znajdujące się przy ulicy Poznańskiej na wysokości apteki oraz parking przy kościele przy ulicy Górnej będą dostępne.
Aby uniknąć utrudnień mieszkańców Pyrzyc zapraszamy na spotkanie pieszo.
W związku z wymogami bezpieczeństwa prosimy o nie zabieranie ze sobą zbędnych przedmiotów co usprawni pracę osób za nią odpowiedzialnych.
 
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW I OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W SPOTKANIU  PODCZAS WIZYTY PANA PREZYDENTA RP W PYRZYCACH W DNIU 30 stycznia 2020 r.
Uprzejmie informujemy, że podczas uroczystości organizowanej przez Powiat Pyrzycki-Starostwo Powiatowe w Pyrzycach,   mogą być wykonywane zdjęcia, fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.
Dane  osobowe od organizatorów i osób ubiegających się o akredytację pozyskano w celu zorganizowania wizyty Pana Prezydenta RP w Pyrzycach.
Ochrona danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Powiat Pyrzycki-Starostwo Powiatowe w Pyrzycach,  z siedzibą: ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, Panią Renata Zarzycką, za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@pyrzyce.pl
 3. Dane osób ubiegających się o akredytację pozyskano w celu przekazania Służbom Ochrony Państwa oraz Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta i przyznania akredytacji. Zdjęcia, filmy lub fotorelacje pozyskano w celu propagowania Powiatu i rozpowszechniania informacji o spotkaniu Pana Prezydenta z mieszkańcami Powiatu
 4. Wyrażenie przez Państwa zgody (akredytacja) i domniemanie wyrażenia przez Państwa zgody (wizerunek) na przetwarzanie danych osobowych, jest niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zaplanowanej uroczystości.
 5. Odbiorcą danych osobowych w przypadku uzyskania akredytacji jest Służba Ochrony Państwa. Wizerunku – mieszkańcy Powiatu i inne osoby zainteresowane relacją z wizyty Pana Prezydenta RP w Pyrzycach
 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej
 7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;
 8. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz  nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których  mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
 10. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.