Do 8 września trwa nabór wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym .

 
W latach 2020-2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:
 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności),
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).
 
W roku szkolnym 2020/2021 o pomoc mogą ubiegać się uczniowie/rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających do:
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 • klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I i II pięcioletniego technikum,
 • klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wymienionych powyżej)
Stawki dofinansowania wynoszą od 225,00 zł do 445,00 zł dla ucznia, w zależności od rodzaju szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w latach 2020-2022 oraz rodzaju niepełnosprawności. 
 
Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w danym roku szkolnym.
 
Opłaty
Brak opłat
 
Termin i sposób załatwienia
Termin złożenia wniosku w roku szkolnym 2020/2021 to 8 września 2020 r. ustalony przez  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zarządzeniem Nr 0050.118.2020 z dnia 14 sierpnia 
2020 r. 
 
Wniosek może złożyć:
 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • pełnoletni uczeń.
Za zgodą wyżej wymienionych wniosek może złożyć:
 • nauczyciel,
 • pracownik socjalny,
 • inna osoba.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych następuje do wysokości kwot określonych w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu.
 
Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników,  materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinasowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
 
Podstawa prawna (załączniki):
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26  czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227);
 • Zarządzenie Nr 0050.118.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku 2020.