Pomimo jednogłośnego zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego gminy Chojna za rok 2017 oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za u.r., radni Rady Miejskiej w Chojnie nie udzielili absolutorium burmistrzowi Adamowi Fedorowiczowi.


Większość radnych podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Chojnie pozytywnie opowiedziała się za nieudzieleniem absolutorium włodarzowi gminy Chojna.

"Realizując zadania związane z wykonaniem budżetu nie kierował się w pełni zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi." - to fragment opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnie, w sprawie wykonania przez burmistrza Adama Fedorowicza budżetu gminy za rok 2017. 

Członkowie komisji na podstawie przedstawionych danych oraz przeprowadzonych czynnościach sprawdzających, stwierdzili uchybienia, które w dużym stopniu pogorszyły sytuację finansową gminy. Według komisji rewizyjnej na złą kondycję finansową złożyły się m.in: zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, które po jego likwidacji staną się zobowiązaniami gminy, jak również wyrok WSA, w sprawie niewłaściwej realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna". W związku z wyrokiem budżet gminy może zostać uszczuplony o kwotę 1 452 720,19 zł wraz z odsetkami za nieprawidłowości w prowadzeniu zadania.

Jako jedyny podczas obrad w obronie włodarza stanął radny Bronisław Krzyżanowski.

- Meritum sprawy stanowi to, że głosowanie nad absolutorium jest głosowaniem politycznym - powiedział tuż przed podniesieniem rąk przez radnych.

Słowa te nie dały jednak pozytywnych rezultatów i 8 głosami za, 3 przeciw i 3 wstrzymującymi się, radni pozytywnie przychylili się do wniosku o nieudzielenie Adamowi Fedorowiczowi absolutorium.