Poczta Polska zwróciła się do polskich samorządów z wnioskiem o udostępnienie danych z lokalnych spisów wyborców. Taki mail wpłynął też do Gminy Dębno. Ma to związek z planowanymi wyborami prezydenckimi, które mają zostać przeprowadzone drogą korespondencyjną. W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców przedstawiamy stanowisko burmistrza Dębna Grzegorza Kulbickiego w tej sprawie.

Pismo burmistrza:

"W związku z Państwa wnioskiem w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców, otrzymanym w formie wiadomości elektronicznej w dniu 23 kwietnia 2020 r., Gmina Dębno wyjaśnia, że nie ma podstaw do udostępnienia Państwu wskazanych we wniosku danych.

Wniosek o udostępnienie danych ze spisu wyborców powinien być złożony w formie elektronicznej, a zatem być podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

Udostępnienie danych ze spisu wyborców przez gminę musi znajdować podstawę prawną ich przekazania wnioskodawcy. Odnosząc się do powołanego w Państwa wiadomości art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) zauważyć trzeba, że podstawy udostępnienia danych nie może stanowić ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., gdyż nie jest na dzień dzisiejszy nie weszła jeszcze w życie (obecnie prace nad projektem ustawy trwają w Senacie). Dlatego też, a także w związku z art. 102 wskazanej wyżej ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r., zgodnie z obowiązującym prawem Poczta Polska nie bierze żadnego udziału w organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym realizacja zadań związanych z ich organizacją nie może stanowić uzasadnienia wniosku o udostępnienie danych ze spisu wyborców. Natomiast wskazana w Państwa wiadomości decyzja Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (BPRM.4820.3.2020) nie tylko nie jest Gminie Dębno znana, ale przede wszystkim nie stanowi źródła obowiązującego Gminę prawa.

W związku z powyższym, jak wskazano na wstępie, Państwa wniosek o udostępnienie danych ze spisu wyborców jest bezpodstawny i nieuzasadniony, wobec czego dane te nie zostaną Państwu udostępnione. Gmina Dębno jest bowiem zobowiązana i uprawniona do działania wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów, a w tym między innymi do ochrony danych osobowych zawartych w spisie przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym.

Burmistrz Dębna
Grzegorz Kulbicki