Burmistrz Dębna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: Rozwój Sportu Kwalifikowanego w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno, w terminie do dnia 12.08.2019 r. godz. 16.00.