Razem Dla Gminy Krzęcin to nowe stowarzyszenie, które powstało w czerwcu. Nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie siedziba stowarzyszenia wskazana w KRS, którą jest budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie.

Wójt Gminy Krzęcin poproszony o wyjaśnienie sprawy, odpowiada, że nie zawierał z przedstawicielami stowarzyszenia żadnej umowy. Tymczasem prezes stowarzyszenia, Honorata Kłosek, notabene Dyrektor Zespołu Szkół w Krzęcinie, w odpowiedziach na złożone wniosek o udzielenie informacji publicznej tłumaczy:
-Stowarzyszenia zobowiązane są do udzielania informacji publicznych w zakresie, w jakim korzystają z funduszy publicznych, bądź w zakresie w jakim realizują cele publiczne. Do chwili obecnej Stowarzyszenie Razem Dla Gminy Krzęcin nie korzystało z funduszy publicznych, jak i nie realizuje jeszcze działalności objętej celami publicznymi. Wobec powyższego wniosek traktuję jako bezprzedmiotowy.
Założycielami Stowarzyszenia są m.in. pracownicy jednostek organizacyjnych i radni gminy Krzęcin, nie może więc dziwić wniosek, który trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o zbadanie legalności gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Krzęcin.
Od kierownica RIO słyszymy, że z uwagi na plan kontroli w 2016 roku, jak również ograniczenia wynikające z zasobów kadrowych, obecnie nie może być przeprowadzona kontrola.
- Zapewniam jednak, że zgłoszone nieprawidłowości zostaną zweryfikowane – tłumaczy prezes RIO.
Tymczasem, Stowarzyszenie posługuje się oficjalną pieczęcią z siedzibą na ul. Tylnej 7, sekretariat Urzędu Gminy Krzęcin przyjmuje korespondencję adresowaną do stowarzyszenia, a Komisja Rewizyjna lekceważy sprawę, która jest o tyle przykra, że inne organizacje pozarządowe czy nieformalne grupy mieszkańców działające na terenie gminy Krzęcin nie mogą liczyć na taką przychylność wójta Bogdana Brzustowicza.

Agnieszka Sajdak-Wasik