Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu w związku z wystąpieniem strefy zapowietrzonej i zagrożonej spowodowanej stwierdzeniem ogniska grypy ptaków A/H5N8/ w miejscowości Staw gmina Lubiszyn.  W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa lubuskiego, powiat gorzowski w miejscowość Staw, część powiatu myśliborskiego znalazła się w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym.

Dotyczy: strefy zapowietrzonej i zagrożonej obejmującej miejscowości:
Gminy Myślibórz: Płośno, Podławie, Ławy, Sądkowo, Renice, Wydmuchy, Strzelnik, Dąbrowa, Nawojczyn, Trzyniec, Podłążek, Klicko, Jarużyn, Pluty, Mirawno, Myślibórz, Myśliborzyce, Mączlino, Wierzbnica, Wierzbówek, Kruszwin, Listomie, Utonie, Zgoda, Zgoda Kolonia, Sobienice, Sarbinowo, Wrzelewo, Nawrocko, Rościn, Rościnko, Rokicienko, Iłowo, Kostno, Gryżyno, Dąbrowa, Pszczelnik
Gminy Dębno: Radzicz, Grzybno, Grzybno Kolonia, Piołunek, Różańsko, Sulisław, Ostrowiec, Dolsk, Turze, Borne, Juncewo,
Gminy Nowogródek Pomorski: Trzcinna, Świątki, Chocień, Somin, Smolary, Smólsko, Sołacz, Rataje, Nowogródek Pomorski, Kolonia Nowogródek Pomorski, Giżyn Osada
Grypa ptaków jest chorobą zakaźną zwierząt wywołaną przez wirus grypy. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy wirusy grypy ptaków przekraczają barierę gatunkową i są zdolne do zarażenia człowieka. Dotychczas przypadki takie dotyczyły głównie terenów Azji i Afryki o niskim i bardzo niskim poziomie higieny.
Wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w miejscowości Staw jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi. To oznacza, że ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje.
W związku z tym, że wirusy grypy mogą zmienić swoje cechy i aby uniknąć ryzyka zakażenia takim wirusem należy przestrzegać zaleceń wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a ponadto:
 • dopilnować, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania,
 • nie dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, ani ubitego drobiu; dopilnować, aby nie robiły tego dzieci,
 • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnować, aby robiły to także dzieci,
 • nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj niepoddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 °C,
 • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze),
 • pamiętać, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy,
 • pamiętać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi.
Zawsze należy pamiętać, że szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem powikłań choroby!
W obszarze zagrożonym  nakazuje się:
 • utrzymywanie drobiu w taki sposób by nie miały kontaktu z ptactwem dzikim,
 • karmienie pojenie drobiu oraz magazynowanie paszy i ściółki w sposób zabezpieczający przed dostępem ptaków dzikich,
 • stosowanie  odzieży ochronnej i środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków
 • niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w  Myśliborzu o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
W obszarze zagrożonym zakazuje się:
 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj bez zgody PLW w Myśliborzu,
 • wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie,
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych,;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 • organizowania polowań na ptaki łowne.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu wydał Rozporządzenie nr 2/2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu myśliborskiego”, w którym są szczegółowo zawarte nakazy i zakazy obowiązujące w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym. Rozporządzenie będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń.