Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu zostanie zmodernizowana, rozbudowana i dostosowana do unijnych wymogów. Wartość inwestycji wyniesie blisko 4,8 mln zł. 85% tej kwoty to dofinansowanie przyznane przez Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W środę, 13 marca 2019 r. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa podpisze umowę gwarantującą przekazanie dotacji. Ale to nie jedyne dobre wiadomości.

Celem inwestycji jest redukcja zanieczyszczeń biogennych w ściekach. Dzięki przeprowadzonym pracom zwiększeniu ulegnie przepustowość oraz obliczeniowe obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń, zgodnie z założeniami ujętymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Po zakończeniu inwestycji przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniesie 1587 RLM.

Przyznane dofinansowanie to efekt rozstrzygniętego w grudniu 2018 r. konkursu w działaniu 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. O przyznanie dotacji mogły starać się: jednostki samorządu terytorialnego (ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne), przedsiębiorcy zajmujący się zbiorowym  zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków oraz  PGL „Lasy Państwowe” i jego jednostki organizacyjne. Na dofinansowanie miały szansę projekty zakładające: budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej czy budowę indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. 

 

Jest to czwarty rozstrzygnięty konkurs w tym działaniu. Do tej pory przyznano na ten cel ponad 60 mln zł dofinansowania. Inwestycja realizowana przez Gminę Moryń powinna zakończyć się do 30 czerwca 2020 r.

 

W środę (13.03) burmistrz Józef Piątek podpisze także umowę przyznającą unijne środki na inwestycje drogowe w Moryniu. Modernizacja ułatwi mieszkańcom gminy bezpieczny dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz  ścieżki spacerowej wokół murów obronnych. Na odcinku 60 metrów położona zostanie nowa nawierzchnia. Jezdnia zyska też stałą szerokość - 5 metrów. Działanie to otrzyma ponad 100 tys. zł wsparcia z PROW 2014-2020.

 

Podpisanie umowy na realizację dwóch projektów, w tym

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu”

Środa, 13.03.2019 r., godzina 9

Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1