W dniu 14 maja 2019 roku w Dębnowskim Ośrodku Kultury z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębnie oraz Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie odbyło się nieodpłatne szkolenie z zakresu „Organizacji Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w ramach pracy na rzecz zapobiegania oraz zwalczania przemocy w rodzinie”. Szkolenie było skierowane głównie do członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębnie, kadry pedagogicznej z placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Dębno, członków Miejsko – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie, pracowników socjalnych z Ośrodka Pomocy Społecznej, policjantów, kuratorów sądowych oraz służby zdrowia. W trakcie szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia: Organizacja Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego: - zadania zespołu (zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2010) - zadania grup roboczych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2010) - zadania Policji, OPS-ów, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieska Karta” wraz ze wzorami formularzy) Kierowanie spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego Procedura NIEBIESKA KARTA (materiały przygotowywane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”). - Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” - Powołanie grupy roboczej - Przepływ informacji w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wewnątrz grup roboczych - Zakończenie procedury „Niebieskiej Karty” Grupa Robocza – kontakt z Rodziną - Warunki rozmowy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie (lub gdy istnieje podejrzenie o możliwości dotknięcia przemocą) - Dziecko, jako osoba dotknięta przemocą w rodzinie (lub gdy istnieje podejrzenie o możliwości dotknięcia przemocą) - Oddziaływanie na sprawcę przemocy w rodzinie Grupa robocza – praca w zespole - Zasady pracy w zespole - Tryby pracy w grupach roboczych - Narzędzia pomocne w przeprowadzaniu analizy sytuacji rodziny: a) diagnoza mocnych stron b) wyznaczanie celów – metoda SMART Procedura postępowania przy wykonywaniu czynności związanych z odbieraniem dziecka z rodziny w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. - Procedura Postępowania Policji - Rola Pracownika Socjalnego - Podejmowanie decyzji o odebraniu dziecka z rodziny przez zespół - Dokumentowanie czynności Celem szkolenia było nabycie praktycznych umiejętności stosowania zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieskiej Karty”. W szkoleniu wzięło udział 37 uczestników. Każdy uczestnik otrzymał imienny certyfikat świadczący o ukończeniu szkolenia. Spotkanie wypełnione było dyskusjami na temat przykładowych przypadków występowania przemocy w rodzinie. Szkolenie umożliwiło wymianę wzajemnych doświadczeń oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej podejmowania skutecznych działań pomocowych zarówno wobec osoby doświadczającej przemocy, jak i stosującej przemoc.