Szczytny cel: promocja gminy. Wspaniała, oddolna inicjatywa mieszkańców Gminy Cedynia. Dlaczego gmina i jej mieszkańcy mają odpowiadać i ponosić konsekwencje błędnych decyzji osób na dyrektorskich stanowiskach, które powinny znać przepisy prawa i przestrzegać ich jak każdy obywatel. Czy prawo zostało złamane? Pomnik bez zgody Rady Miejskiej i bez pozwolenia na budowę?
Czy kamień/głaz naturalny osadzony na stałe na betonowym cokole połączonym trwale z gruntem jest pomnikiem?

Oczywistym jest, iż sam głaz naturalny nie spełnia jeszcze kryteriów ustawowych do nadania mu miana pomnika.
Sam kamień pamiątkowy nie jest już jedynie dziełem natury, kiedy otrzymuje określone przeznaczenie nadane ręką człowieka. Głaz osadzony na betonowym cokole trwale związanym z gruntem wraz z tym cokołem stanowi pewną funkcjonalną całość. Do wykonania takiego obiektu wymagana jest wiedza z zakresu budownictwa.


Mamy do czynienia z pomnikiem w rozumieniu języka potocznego oraz ustawy – Prawo budowlane

W przypadku, gdy sama ustawa nie definiuje pojęcia - pomnik, wówczas ustalić należy jakie znaczenie nadaje mu język potoczny. Przez pomnik należy rozumieć dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko-architektoniczne wzniesione dla upamiętnienia danej okoliczności czy osoby, którego forma może być różna w tym może to być np. obelisk lub głaz naturalny.


Pomnik bez zgody Rady Miejskiej?

Na wzniesienie każdego pomnika niezbędna jest zgoda właściwej miejscowo rady gminy. Wśród wyłącznych kompetencji rady gminy jest wyrażanie zgody na wznoszenie pomników. Ustawodawca nie dokonał w tym zakresie żadnego rozróżnienia kategorii pomników – należy więc przyjąć, że obowiązek wyrażania zgody dotyczy wszystkich rodzajów pomników.

Wymóg zgody rady gminy na wzniesienie pomnika nie wyłącza jednak kompetencji starosty w zakresie wydawania pozwolenia na budowę. Przy okazji wydawania pozwolenia na budowę dotyczącego pomnika organ powinien dokonać weryfikacji, czy właściwa miejscowo rada gminy wyraziła zgodę na budowę. Brak takiej zgody skutkować musi brakiem pozwolenia.


Budowa pomników nie jest zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Zgodnie z normą art. 28 ustawy - Prawo budowlane legalne rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od posiadania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29 - 31. Ww. artykuły stanowią katalog zamknięty, w którym budowa pomników nie jest zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.


Samowola budowlana?

Art. 48 ustawy - Prawo budowlane, podtrzymuje zasadę, iż w przypadku zaistnienia samowoli budowlanej, właściwy organ nadzoru budowlanego nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.