Dzięki funduszom z Banku Światowego wkrótce rozpocznie się budowa nowej inwestycji chroniącej mieszkańców między innymi Chlewic, Krajnika i Gryfina przed powodzią. W sumie ochroną zostanie objęty obszar blisko 1400 ha.

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie rozpoczął przygotowania do nowej inwestycji, dzięki której poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. Obiekty powstaną w ramach projektu inwestycyjnego „Chlewice – Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli oraz Modernizacja polderu Marwickiego etap I i II”.

- Realizacja pierwszego zadania ww. projekcie to budowa wału przeciwpowodziowego Chlewice –Porzecze, który będzie chronił przeciwpowodziowo miejscowości Chlewice przed wielkimi wodami rzeki Odry - wodami cofkowymi rzeki Myśli od rzeki Odry (miejscowości Chlewice i Porzecze położona jest w pobliżu ujścia rzeki Myśli do rzeki Odry) poprzez zbudowanie wału okalającego zabudowania miejscowości Chlewice. Obszar oddziaływania to 35 hektarów – mówi Michał Kaczmarek, p.o rzecznika prasowego ZZMiUW.

W drugim etapie inwestycji zostaną zmodernizowane wały przeciwpowodziowe na odcinkach Krajnik – Marwice i Mniszki – Gryfino. Na tych obiektach zostanie podniesiona szczelność zapory poprzez zbudowanie przegrody przeciwfiltracyjnej.

- W efekcie uzyskane zostanie podniesienie ochrony przeciwpowodziowej terenów Polderu Marwickiego wraz z zabudowaniami wsi Marwice, Krajnik, Krzypnica oraz części miasta Gryfino i Elektrowni Dolna Odra o łącznej powierzchni obszaru chronionego ok.1381 ha – informuje Michał Kaczmarek.

Osiemnastego października zostaną otwarte oferty na wykonawców robót, których według planu powinny zakończyć się w 2018 roku.

- Ze względu na trwające procedury przetargowe nie możemy udzielić informacji dotyczących kosztów budowy umocnień na tym odcinku – mówi rzecznik.

Wiadomo, że ta inwestycja dostała dofinansowanie z funduszy Banku Światowego.


Oskar Masternak