1 października 2018 roku Gmina Chojna zawarła z Województwem Zachodniopomorskim Umowę o przyznaniu pomocy na realizację Operacji pn.: „Budowa Świetlicy w miejscowości Czartoryja – Gmina Chojna” w ramach operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Operacja swoim zakresem obejmuje budowę nowej świetlicy w m. Czartoryja o powierzchni zabudowy budynku – 246,83 m².

Świetlica zostanie wyposażona w meble, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz niezbędne sprzęty wyposażenia kuchni. W wybudowanej świetlicy prowadzone będą wszelkiego rodzaju zajęcia m.in. plastyczno-techniczne oraz sportowo-rekreacyjne. Świetlica będzie służyła również jako miejsce spotkań mieszkańców, pełniąc przy tym funkcję lokalnego ośrodka kultury.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 971.387,63 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi 500.000,00 zł oraz wkład własny Gminy – 471.387,36 zł.