Uprzejmie informujemy, że XXI sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Chojnie odbędzie się 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z prac burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski Komisji.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 w gminie Chojna.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2016 rok. 

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2016-2026.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z ich podziałem.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. (w drodze przetargu) 

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojna.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna.

 • stanowiska komisji
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.