Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza nabór

WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

 
Przyznawanego na podstawie art.15zzb oraz art.15zze ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Uprawnieni do dofinansowania:
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - możesz uzyskać jeżeli:
 • jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub  średnim przedsiębiorcą
 • nie zalegasz z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 • nie spełniasz przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
 • twoje obroty spadły w następstwie wystąpienia COVID -19, o co najmniej o 30 % w ciągu dwóch wybranych przez ciebie kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie po 1 stycznia 2020r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.
 • zatrudniasz pracowników, o których dofinansowanie się ubiegasz.
 Warunki dofinansowania:
 • okres dofinansowania – max 3 miesiące
 • kwota dofinansowania:
- 50% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 30%,
- 70% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 50%,
- 90% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 80%,
 • dofinansowanie przysługuje na każdego pracownika objętego wnioskiem zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie, albo innej umowy o świadczenie usług,
 • dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o  zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne każdego z tych pracowników, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.
 Zobowiązanie:
 • przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania wynagrodzeń oraz przez okres równy okresowi dofinansowania po jego zakończeniu.
 • przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, jeżeli nie utrzyma w zatrudnieniu przez wymagany okres pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu tych pracowników.
 
Uprawnieni do dofinansowania:

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – mogą uzyskać:
 • organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • które nie zalegają z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 • których przychody spadły w następstwie wystąpienia COVID -19, o co najmniej o 30 %w ciągu dwóch wybranych przez ciebie kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie po 1 stycznia 2020r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.
 • które zatrudniają pracowników, o których dofinansowanie się ubiegają.
 Warunki dofinansowania:
 • okres dofinansowania – max 3 miesiące
 • kwota dofinansowania:
- 50% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co najmniej 30%,
- 70% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co najmniej 50%,
- 90% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co najmniej 80%,
 • dofinansowanie przysługuje na każdego pracownika objętego wnioskiem zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie, albo innej umowy o świadczenie usług,
 • dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o  zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne każdego z tych pracowników, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.
 Zobowiązanie:
 • Organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania wynagrodzeń oraz przez okres równy okresowi dofinansowania po jego zakończeniu.
 • Organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwraca dofinansowanie bez odsetek, jeżeli nie utrzyma w zatrudnieniu przez wymagany okres pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu tych pracowników.
   
Zapraszamy do składania wniosków  
przedsiębiorców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których siedziba znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego
 

Termin składania wniosków:
od 14 kwietnia 2020 do 28 kwietnia 2020

 

Wnioski należy składać:

- w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl  (Tarcza antykryzysowa) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
- w wersji papierowej poprzez operatora pocztowego lub bezpośrednio w urzędzie do urny

Pamiętaj!

Do Wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne  (w postaci elektronicznej lub papierowej) obowiązkowo dołącz:
a) Umowę o wypłatę dofinansowania
b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID - 19
c) Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń
d) Oświadczenie o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach ich wynagrodzeń
e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy)

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty wypełnij, jeżeli wymagają wypełnienia.
Składane w wersji papierowej podpisz
Składane w wersji elektronicznej zeskanuj i załącz w formacie  xls - Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń, w formacie pdf - wszystkie pozostałe zalączniki

Rekomendujemy przesłanie wniosku elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej Wniosek oraz wymagane załączniki dostępne są do pobrania pod poniższym adresem:
- Dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców  (nacisnij tutaj)  
- Dla organizacji pozarządowych (...)  (nacisnij tutaj)