Refundacja kosztów zatrudnienia niani do 2375 zł miesięcznie to nieoceniona pomoc dla rodziców dzieci do lat trzech, którzy planują powrót do pracy. Finansowe wsparcie będzie można uzyskać też na opłacenie żłobka, klubu dziecięcego czy opiekuna dziennego. Już 3 września 2018 r. rusza pierwszy nabór do projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby. 


Zachodniopomorskie Małe Skarby to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, który ma pomóc rodzicom dzieci do lat 3 powrócić na rynek pracy. Wsparciem zostanie objętych  700 uczestników z Pomorza Zachodniego.

–  Aby zapewnić najmłodszym mieszkańcom dobry rozwój, a rodzicom możliwość powrotu do pracy uruchamiamy program Zachodniopomorskie Małe Skarby. Program ma pomóc rodzicom dzieci do lat trzech wrócić do pracy. Rodzice będą mogli ubiegać się o dofinansowanie, które pozwoli pokryć opłatę za np. prywatny żłobek albo  zatrudnić nianię – mówił podczas briefingu prasowego, który odbył się w środę, 29 września 2018 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Marszałek Olgierd Geblewicz dodał, że projektem Zachodniopomorskie Małe Skarby chce w szczególności pomóc mamom z mniejszych miejscowości, które często nie mają wyboru – muszą zrezygnować z pracy i poświęcić się wychowywaniu dzieci. – Dostępność jest jedną z barier. W samym Szczecinie brakuje miejsc w żłobkach, a w gminach wiejskich problem ten jest jeszcze większy.

Od lat jedną ze zdiagnozowanych przeszkód uniemożliwiających powrót do aktywności zawodowej rodziców dzieci w wieku do lat trzech, jest niewystarczająca liczba miejsc opieki instytucjonalnej. Fakt ten potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w 2017 roku odsetek dzieci objętych opieką instytucjonalną, czyli w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani, w województwie zachodniopomorskim wyniósł jedynie 10,5%, w tym 9,9% w żłobkach. Oznacza to, że tylko co 11 dziecko w tej grupie wiekowej miało zapewniony pobyt w placówce opieki.

Powracający do pracy rodzic będzie mógł starać się o refundację pobytu dziecka w żłobku do 1140 zł miesięcznie, klubie dziecięcym do 760 zł miesięcznie, u opiekuna dziennego do 1140 zł miesięcznie oraz niani do 2375 zł miesięcznie. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego do tych kwot. Refundację będzie można otrzymać do 12 miesięcy kosztów opieki.

Pierwszy nabór kandydatów do projektu rozpocznie się 3 września 2018 r. i potrwa do 20 września 2018 r. W tym czasie rodzice zainteresowani udziałem w projekcie muszą złożyć odpowiednie dokumenty. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakładce Małe Skarby (instytucja ta odpowiedzialna jest za przeprowadzenie naboru).

Rodzice, którzy nie przystąpią do projektu we wrześniu będą mogli starać się o pomoc w drugim naborze (planowany w październiku). Kolejne nabory ogłaszane będą w trybie miesięcznym, do momentu zakwalifikowania do udziału w projekcie 700 uczestników.

Na koniec każdej rekrutacji będzie opublikowana lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem, którzy w ciągu w 2 tygodni zostaną zaproszeni na podpisanie umowy udziału w projekcie, co jest niezbędne do ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem. 

–  Na projekt Zachodniopomorskie Małe Skarby przeznaczona jest kwota 14 mln zł. Co miesiąc będą ogłaszane kolejne tury naboru. Jesteśmy gotowi na realizację tego projektu przez dwa lata. Mam nadzieję, że obecność Ambasadorek lekkoatletki Moniki Pyrek-Rokity i blogerki Agnieszki Kowalewskiej pozwoli nam dotrzeć z informacjami do jak największej liczby mam  – wyjaśnia dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Wsparciem zostaną objęci rodzice bezrobotni oraz bierni zawodowo, czyli na przykład korzystający z urlopu wychowawczego, którzy nie mogą podjąć pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. O pomoc będą mogły też ubiegać się mamy, będące na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, które planują powrócić do pracy. Szczególnym wsparciem zostaną objęci również rodzice dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Warto dodać, że nianią może być osoba spokrewniona, np. dziadek, babcia czy siostra.

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej WUP w Szczecinie (zakładka Małe Skarby) i pod numerami telefonów: 9142 56 146, 91 42 56 147, 91 42 56 148.